لینک های دسترسی

Breaking News

ادارۀ ذروي ملل متحد کمک به ايران را تحت مباحثه قرار داد.


مقامات ذروي ملل متحد کوشش ميکنند روي چگونگي کمک به ايران براي تکميل يک دستگاۀ ذروي درنزديک تهران توافقي را بميان آورند.

هيئت مديرۀ ۳۵ عضوي ادارۀ بين المللي انرژي ذروي روي اين موضوع در اتريش مذاکرات را داير کردند.

ايران ميگويد دستگاۀ ذروي اراک براي استفادۀ طبي آيسوتوپ راديو اکتيف توليد ميکند. ولي پلوتونيوم که براي توليد بم اتم بکار ميرود يک نتيجۀ فرعي آن خواهد بود.

مباحثه روي کمک بدستگاۀ اراک مورد مناقشه قرار گرفته زيرا کشورهاي غربي مخالف آن اند و بعضي از کشورهاي رو بانکشاف طرفدار آن.

سفير ايالات متحده به ادارۀ بين المللي انرژي ذروي ميگويد ايالات متحده مخالف تقاضاي ايران است.

نمايندۀ ايران غرب را به سياسي ساختن يک موضوع تخنيکي متهم کرده است.

قدرت هاي عمده، ايران را به پلان گزاري جهت اعمار اسلحۀ ذروي متهم ميکنند ولي ايران آن را تکذيب مينمايد.

در تهران، محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران بروز دوشنبه گفت ظرف يک سال کشورش از نقطۀ نظر مواد سوخت ذروي خود کفا خواهد شد.

XS
SM
MD
LG