لینک های دسترسی

Breaking News

مجلس سناي پاکستان تعديل قانون تجاوز را تصويب کرد.


مجلس سناي پاکستان تعديلي را بر قانون جنجال برانگيز تجاوز جنسي تصويب کرد که تاثير شريعت را بر قانون محدود ميسازد.

هفتۀ گذشته، مجلس سفلي پارلمان پاکستان اين لايحه را منظور نمود. اين لايحه بايد توسط پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان توشيح گردد.

اين تعديل که به لايحۀ محافظت زنان مسماست جرم تجاوز جنسي را از دايرۀ شريعت که بنام حدود ياد ميشد خارج ساخته و در قانون مدني شامل ميسازد.

بموجب قانون حدود سال ۱۹۷۹ يک مصيبت ديدۀ جرم تجاوز جنسي مجبور بود چهار شاهد مرد را عرضه کند تا جرم تجاوز جنسي را ثابت سازد ورنه با احتمال محاکمه باتهام زنا مواجه ميشد. اين قانون جديد محکوميت را باساس شواهد جنائي اجازه ميدهد.

اين تعديل ها منحيث يک آزمايش عمدۀ تعهد پرويز مشرف، رئيس جمهور به تصور اسلام عصري دران کشور اسلامي، پنداشته ميشود.

XS
SM
MD
LG