لینک های دسترسی

Breaking News

برتانيه ميگويد در جسد جاسوس روسيه مواد راديو اکتيف کشف شد.


حکومت برتانيه ميگويد الکزاندر لتڤيننکو، جاسوس سابق توسط تشعشعات مسموم شده بود.

ادارۀ محافظت صحي برتانيه امروز در لندن گفت يک مقدار زياد عُنصُر راديو اکتيف پلونيم ۲۱۰ در ادرار لتڤيننکو کشف گرديد. آنها گفتند هنوز واضح نشده اين عنصر چگونه به بدن لتڤيننکو داخل گرديده است.

مامورين پوليسي که اين قضيه را تحت تحقيق قرار داده اند ميگويند آنها مواد راديو اکتيڤ را در حد اقل دو محل که معلوم است لتڤيننکو قبل از مريضي به آنجا رفته بود، يافته اند.

يکي ازين محلات يک رستوران بود که او با يک نفر ايتاليائي بتاريخ اول نومبر آنجا رفته بود. و محل ديگر يک هوتل لندن است که او در عين روز درانجا با دو تبعۀ روسيه ملاقات نموده بود.

لتڤيننکو ديروز، سه هفته بعد از مجادله با مرگ در يک شفاخانۀ لندن وفات يافت.

XS
SM
MD
LG