لینک های دسترسی

Breaking News

گزارشها حاکيست که شورشيان عراقي مليون هاي دالر را از راه قاچاق و اختطافها بدست مياورند.


روزنامه نيويارک تايمز از گزارشهاي سري ايالات متحده نقل قول کرده و مينگارد که شورشيان عراق ۷۰ تا ۲۰۰ مليون دالر را از طريق قاچاق نفت، اختطاف ها و جرائم ديگر بدست مياورد.

روزنامه امروز يکشنبه ميگويد که گزارش دريافته است که ۲۵ تا ۱۰۰ مليون دالر ، از طريق فعاليت هاي مربوط به توليدات نفت عراق و کمک هاي مامورين عراقي بدست ميايد. يک مقدار بسيار هنگفت پول از طريق پرداخت هاي خون بها ، از جانب حکومات خارجي براي رهايي اختطاف شدگان سرازير ميشود.

بعضي از متخصصين دهشت افگني در خارج از حکومت ايالات متحده ، ازين گزارش بحيث يک مبالغه انتقاد کرده اند. نويسندگان اين گزارش اعتراف کرده اند که پيگيري راههاي تمويل شورشيان بخاطر عدم گفت و شنود بين ادارات ايالات متحده ، و همکاران عراقي شان بسيار دشوار است. گزارش همچنان حاکيست که چون شورشيان بصورت وسيعي با پول نقد که توسط قاصد هاي انفرادي معامله ميکنند، نظارت ان مشکل است.

XS
SM
MD
LG