لینک های دسترسی

Breaking News

گزارش آکسفم ميگويد صرف مناصفۀ اطفال افغانستان به مکتب ميروند.


يک گزارش گروۀ کمک خارجي آکسفم Oxfam حاکيست که کمتر از مناصفۀ تعداد کودکان افغانستان بمکتب ميروند. اما اين رقم به تنهائي پنج برابر تعداد شاگردان در زمان حکمروائي طالبان در پنج سال قبل ميباشد.

گزارش مشعر است که در حدود پنج مليون شاگرد در مکاتب نام نويسي کرده اند، در حاليکه هفت مليون کودک ديگر مکتب نميروند.

صرف يک نفر از هر پنج دختر بمکتب ابتدائيه ميرود و در هر بيست دختر صرف يک تن بمکتب ليسه شامل است. طالبان رفتن دختران را بمکتب منع کرده بود.

آکسفم ميگويد بسياري از اطفال بخاطري مکتب نميروند که در نزديک منازل شان مکتب وجود ندارد. کودکاني که مکتب ميروند عمارات مکاتب شان رو بخرابي نهاده و بقلت معلم دچار است. گزارش همچنان حاکيست که معلمين تعليمات کافي نداشته و معاشات شان خيلي کم است و بطور اوسط ماهانه ۵۰ دالر معاش ميگيرند.

آکسفم سفارش ميکند که جامعۀ بين المللي ۵۶۳ مليون دالر را براي اعمار و ترميم تقريباً هشت هزار مکتب مصرف کند.

XS
SM
MD
LG