لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد: جنگ عليۀ قاچاق مواد مخدر قسماً پيروز شده است.


ادارۀ مواد مخدر ملل متحد و بانک جهاني ميگويند مساعي مبارزه عليۀ توليد ترياک در افغانستان مؤفقيت محدود داشته است.

آنها ميگويند اين مؤفقيت بخاطري محدود بوده که اين قاچاق توسط يک گروۀ کوچک ولي قدرتمند قاچاقبران با ارتباطات سياسي براه ميافتد.

اين دو سازمان طي گزارش مشترکي که امروز صادر شد ميگويند که فساد اداري مانع سرکوبي قاچاق مواد مخدر ميگردد.

يک مامور بانک جهاني ميگويد توليد کنندگان مواد مخدر بمنظور گريز از مجازات بمامورين رشوه ميدهند. او علاوه کرد که مساعي تطبيق قانون، زارعين فقير را بطور غير منصفانه اي هدف قرار داده و توليدات ترياک را کاهش نداده است.

اين ادارۀ ملل متحد ميگويد کشت خاشخاش در سال جاري ۵۹٪ افزايش يافته و توليدات ترياک به ۶۱۰۰ تن رسيده است. گزارش حاکيست که تقريباً ۱۳٪ نفوس افغانستان که ۴۴۸ هزار فاميل ميشود درين قاچاق دست دارند که نسبت به سال گذشته ۴۵٪ افزايش را نشان ميدهد.

رئيس ادارۀ مواد مخدر و جرايم ملل متحد ميگويد براي از بين بردن ترياک در افغانستان بيک نسل وقت ضرروت است.

اما او ميگويد اگر براي زارعين کمک انکشافي داده شود تعداد ولايات عاري از ترياک بين شش تا ۱۲ سال آينده دو برابر خواهد شد.

متحدين غربي افغانستان نگراني دارند که قاچاق مواد مخدر فعاليت هاي طالبان را تمويل ميکند.

XS
SM
MD
LG