لینک های دسترسی

Breaking News

کميسيون اروپائي توقف قسمي مذاکرات عضويت ترکيه را به اتحاديۀ اروپائي سفارش ميکند.


کميسيون اروپائي توقف قسمي مذاکره با ترکيه را روي درخواست آن کشور براي عضويت به اتحاديۀ اروپائي، سفارش کرده است.

اين نهاد ارشد اجرائيوي اتحاديۀ اروپائي التواي مذاکرات را در هشت فصل از ۳۵ فصل مشي در مذاکرات عضويت ترکيه، سفارش کرده است. اين تصميم در پاسخ به امتناع ترکيه از باز کردن بنادر و ميدان هاي هوائي آن کشور به کشتي ها و طيارات قبرص ميباشد. قبرص تحت حکومت تحت رهبري يوناني نژادان که بسويۀ بين المللي شناخته شده، در سال ۲۰۰۴ عضويت اتحاديۀ اروپائي را کسب کرد.

قرار است وزراي خارجۀ اتحاديۀ اروپائي، باساس سفارشات کميسيون در جلسات ۱۱ دسمبر، تصميم نهائي شان را اتخاذ کنند.

توني بلير، صدراعظم برتانيه امروز گفت براي اتحاديۀ اروپائي اشتباۀ جدي خواهد بود که به ترکيه در مورد عضويت يک پيام منفي بفرستد. او حين اشتراک در کنفرانس سران ناتو در ريگا، پايتخت لتويا، صحبت ميکرد.

XS
SM
MD
LG