لینک های دسترسی

Breaking News

کودتا در فيجي


قوماندان نظامي فيجي ميگويد اردو قدرت را از حکومت لايسينا کراسي، صدراعظم بدست گرفته است.

فرانک باينيماراما اين موضوع را امروز طي يک کنفرانس مطبوعاتي در سوڤا، پايتخت کشور بيان نموده چهارمين کودتا طي ۲۰ سال گذشته را تائيد نمود. عساکر فيجي منزل آقاي کراسي و دفاتر دولتي را محاصره نموده و در جاده ه در بخش هايي از شهر موانع را ايجاد کردند.

آقاي کراسي بار اول در سال ۲۰۰۰ به تعقيب کودتاي نظامي بحيث صدراعظم تعيين گرديده بود و ازان وقت به بعد حزبش دو بار در انتخابات برنده گرديد. او کودتاي امروزي را غير قانوني خوانده و محکوم کرد و باينيماراما را به تجاوز بر قانون اساسي متهم نمود.

بايني ماراما ميگويد اين اقدام را بمنظور خاتمه دادن به بن بست سياسي فيجي اتخاذ کرد. او آقاي کراسي را بفساد اداري متهم کرده گفت بمقابل سازمان دهندگان کودتاي شش سال قبل نرمش نشان داده بود.

XS
SM
MD
LG