لینک های دسترسی

Breaking News

گزارش ملل متحد هشدار ميدهد که خشونت مساعي بازسازي را در افغانستان بمخاطره افگنده است.


يک گزارش تازۀ ملل متحد در مورد افغانستان حاکيست که شورش روز افزون، فساد اداري و قاچاق مواد مخدر باعث کاهش اعتماد مردم افغانستان شده است.

اين گزارش که توسط هيئت شوراي امنيت ملل متحد که در ماۀ نومبر از افغانستان ديدن کرد ترتيب شده هشدار ميدهد که ضعف پوليس و حکومت افغانستان نيز مساعي بازسازي را بمخاطره افگنده است.

دپلومات ارشد ملل متحد در افغانستان ميگويد اين گزارش نشان ميدهد که جامعۀ بين المللي و حکومت افغانستان بايد مساعي بازسازي را تجديد کند.

تام کونيگز، نمايندۀ خاص ملل متحد براي افغانستان ميگويد بدون تزئيد مساعي در جهت فايق شدن باين مشکلات احتمال دارد امنيت، مشکلات عدلي و حکمروائي در سال ۲۰۰۷ نيز ادامه بيابد.

گزارش از افغانستان و جناح هاي عمدۀ بين المللي خواستار ميشود تا از يک اردوي قوي تر در افغانستان پشتيباني کرده و موضوع فساد اداري را مطرح نمايند.

XS
SM
MD
LG