لینک های دسترسی

Breaking News

اسلاميست هاي صوماليه گزارش ميدهند که قواي ايتيوپيا برانها حمله کردند.


جنبش قدرتمند اسلاميست صوماليه ميگويد عساکر ايتيوپيائي در مناطق مرکزي صوماليه بر جنگجويان آن جنبش حمله کرده اند.

شيخ عبداللهي، سخنگوي محاکم اسلامي ميگويد قواي ايتيوپيا ديشب به گلوله باري قواي توپخانه بر شهر بندي رادلي تحت کنترول آن جنبش آغاز کردند.

مردم صوماليه در خلال افزايش تشنج بين ايتيوپيائي ها که از حکومت مؤقت ضعيف آن کشور حمايت ميکنند و اسلاميست ها که پايتخت و قسمت هاي زياد جنوب کشور را کنترول مينمايند، براي جنگ آمادگي ميگيرند.

بروز چهارشنبه، شوراي امنيت ملل متحد مستقر ساختن قواي حافظ صلح را به آن کشور آشوب زدۀ شاخ افريقا هدايت داد.

حکومت صوماليه ازين تصميم استقبال کرد ولي اسلاميست ها سوگند ياد کردند که با هر عسکر خارجي که به صوماليه داخل شود، بجنگند.

ايتيوپيا در اوائل امسال يک تعداد نا معلوم منسوبين نظامي را بصوماليه اعزام کرد تا از حکومت مؤقت محافظت نمايد.

XS
SM
MD
LG