لینک های دسترسی

يک محکمه در ليبيا شش کارمند حفظ الصحه را بخاطر شيوع مرض ايدز باعدام محکوم کرد.


يک محکمه در ليبيا شش کارمند خارجي حفظ الصحه را در قضيۀ مصاب ساختن ۴۰۰ طفل ليبيائي به ويروس مرض ايدز گنهگار خوانده است.

اين محکمه در طرابلس اين حکم را عليۀ پنج پرستار بلغاريائي و يک داکتر فلسطيني امروز اعلام کرد. متهيمن حق دارند به محکمۀ عالي ليبيا استيناف طلب شوند.

بلغاريه اين حکم را محکوم کرده و خواستار رهائي اين شش متهم شد. رئيس جمهور و صدراعظم بلغاريه طي يک بيانيۀ مشترک از مقامات ليبيائي خواستار شدند تا برين حکم مرور نموده و اين حکم مزخرف را رد کند.

اين کارمندان صحي بمصاب ساختن عمدي اين کودکان در يک شفاخانۀ بنغازي در سال ۱۹۹۸ متهم شده بودند. حد اقل ۵۰ تن ازان اطفال تا بحال وفات يافته اند.

اين شش خارجي در سال ۱۹۹۹ توقيف شده و در سال ۲۰۰۴ باعدام محکوم گرديدند. محکمۀ عالي ليبيا محکوميت آنها را رد کرده و محاکمۀ جديدي را هدايت داد.

XS
SM
MD
LG