لینک های دسترسی

ناتو ميگويد در تهاجمي در افغانستان ۵۰ طالب مظنون را کشته است.


قواي ناتو و افغانستان در حدود ۵۰ شورشي طالب مظنون را در عملياتي در جنوب افغانستان کشته اند.

يک نطاق ناتو گفت در بين عساکر ناتو و افغاني تلفات يا جراحاتي رخ نداد. اين عمليات هفتۀ گذشته در ولسوالي هاي پنجوائي و ژري ولايت قندهار رخ داد. سخنگو گفت تا بحال قواي اتحاديه سه دهکده را از وجود شورشيان پاک کرده است.

در اواسط سپتمبر قواي ناتو عمليات ديگري را در عين منطقه براه انداخت که در جريان آن از قتل يک تعداد زياد طالبان گزارش داده شد.

طالبان اکثراً در بخش هاي جنوبي و شرقي افغانستان، در نزديکي سرحد پاکستان فعال اند.

خشونت با ارتباط به شورش در سال ۲۰۰۶ حد اقل چهار هزار نفر را کشته است.

XS
SM
MD
LG