لینک های دسترسی

Breaking News

بان کي مون، سرمنشي جديد ملل متحد امروز بکار آغاز ميکند.


بان کي مون سرمنشي جديد ملل متحد امروز رهبري آن سازمان جهاني را رسماً بعهده ميگيرد.

آقاي بان نيمه شب گذشته هشتمين منشي عمومي ملل متحد شد، که حيثيت آن طي سال هاي اخير بخاطر افتضاح و فساد اداري لکه دار گرديده است.

اين دپلومات ۶۲ سالۀ کورياي جنوبي ميگويد صلح با کورياي شمالي در صدر اجنداي او قرار دارد.

آقاي بان بعد از مراسم تحليفش در ماۀ دسمبر تعهد کرد تا از موقف خود جهت کوشش در راۀ ايجاد يک جهان مسالمت آميز، مرفه و عادلانه براي نسل آينده، استفاده خواهد کرد.

آقاي بان جانشين کوفي انان ميشود که اين وظيفه را طي ده سال گذشته عهده دار بود.

XS
SM
MD
LG