لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد از پاکستان تقاضا کرد تا عليۀ رهبران طالبان اقدام کند.


يک مقام ملل متحد در افغانستان ميگويد پاکستان بايد در قسمت متوقف ساختن رهبران طالبان از حمله، طوريکه قطعنامۀ ملل متحد ايجاب ميکند، اقدامات بيشتري نمايد.

کرستوفر الکزاندر، معاون نمايندۀ ملل متحد در افغانستان امروز بخبرنگاران گفت قطعنامۀ ۱۲۶۷ ملل متحد از همۀ دول تقاضا ميکند تا اشخاصي را که در فهرست دهشت افگنان شامل اند توقيف نموده و دارائي هاي شان را قيد کند. اما الکزاندر گفت اين قطعنامه، بارابطه به طالبان تعميل نگرديده است.

او گفت ۱۴۲ رهبر طالبان که درين فهرست قرار دارند صرف يک تعداد انگشت شمار شان دستگير گرديده و اکثريت آن بسازمان دهي و عمليات در پاکستان و افغانستان ادامه ميدهند. الکزاندر مشخصاً از پاکستان تقاضا کرد تا تندروان طالب را در شهر کويتۀ پاکستان که اظهار عقيده ميشود طالبان شورش را ازانجا انسجام ميدهند، سرکوب کند.

اين مقام همچنان از افغانستان و پاکستان، هردو تقاضا کرد تا جنگ لفظي شان را خاتمه بدهند.

XS
SM
MD
LG