لینک های دسترسی

رئيس جمهور بروز چهارشنبه بيانيۀ خود را در مورد عراق ايراد ميکند.


جورج بش، رئيس جمهور شام چهارشنبه بيانيۀ خود را خطاب بملت در مورد استراتژي جديد در عراق، که از مدتي انتظار آن ميرفت، ايراد خواهد کرد.

گزارش هاي وسايل نشراتي حاکيست که انتظار ميرود پلان رئيس جمهور شامل افزايش تا ۲۰ هزار عسکر امريکائي به عراق باشد.

رهبران جديد ديموکرات در کانگرس قبلاً از مفکورۀ اعزام عساکر بيشتر ايالات متحده بعراق انتقاد کرده گفته اند که معتقد نيستند که اضافه کردن عساکر به پيروزي کمک کند.

مقامات قصر سفيد همچنان بروز دوشنبه گفتند رئيس جمهور زلمي خليل زاد، سفير ايالات متحده به عراق را بحيث نمايندۀ واشنگتن بملل متحد، نامزد خواهد کرد.

توني سنو، سخنگوي قصر سفيد گفت راين کراکر، سفير ايالات متحده در پاکستان جانشين خليل زاد در عراق خواهد شد.

در صورتي که مجلس سنا تقرر خليل زاد رامنظور کند، او جانشين جان بولتن خواهد شد.

خليل زاد قبل ازانکه بحيث سفير در عراق تعيين گردد، از نومبر سال ۲۰۰۳ تا جون سال ۲۰۰۵ بحيث سفير ايالات متحده در افغانستان ايفاي وظيفه کرد. او در عين زمان نمايندۀ خاص رئيس جمهور دران کشور بود.

XS
SM
MD
LG