لینک های دسترسی

رئيس جمهور مؤقت صوماليه به پايتخت داخل شد.


مقامات حکومت صوماليه ميگويند عبداللهي يوسف، رئيس جمهور، براي اولين بار از وقتي که در سال ۲۰۰۴ عهده دار اين مقام گرديد، به مقديشو، پايتخت صوماليه داخل شد.

شاهدان عيني ميگويند آقاي يوسف امروز تحت تدابير شديد امنيتي بميدان هوائي شهر مواصلت کرد. مقامات ميگويند او در قصر رياست جمهوري سابق که طي ۱۵ سال گذشته بدست جنگ سالاران بود، اقامت خواهد داشت.

حکومت مؤقت هنوز هم کوشش ميکند صلاحيت خود را بر مقديشو، که حکومت بکمک قواي ايتيوپيا، ده روز قبل از جنبش اسلاميست رقيب متصرف شد، قايم سازد.

بروزهاي شنبه و يکشنبه، افراد مسلح ناشناس بر عساکر ايتيوپيائي حامي حکومت صوماليه در مقديشو حمله کردند. اين حمله باعث تبادلات آتش شد که طي آن چهار نفر که حد اقل دوي آن ملکي بودند، بقتل رسيدند.

در عين زمان قواي حکومت و ايتيوپيا به تعقيب جنگجويان اسلاميست در بخش هاي دوردست صوماليه، در نزديک سرحد کينيا، ادامه ميدهند.

XS
SM
MD
LG