لینک های دسترسی

سروي هاي آراي عامه نشان ميدهد که مردم از مشي عراق طرفداري نميکنند.


چندين سروي آراي عامۀ رسانه هاي خبري نشان ميدهد که مردم بصورت عموم از مشي جديد جورج بش، رئيس جمهور در مورد عراق پشتيباني نميکنند.

نظر پرسي هاي شبکه هاي تلويزيوني ABC و CBS که بعد از ايراد بيانيۀ رئيس جمهور بروز چهارشنبه بعمل آمده نشان ميدهد که کمتر از ۴۰٪ مردمي که در نظر پرسي اشتراک کردند از اعزام ۲۰ هزار عسکر اضافي بعراق پشتيباني ميکنند.

نظرپرسي CBS نشان ميدهد که تقريباً مناصفۀ آنهائي که در همه پرسي اشتراک کردند معتقدند که پيروزي در عراق محتمل بنظر نميرسد. سروي ABC نشان ميدهد که ۵۷٪ امريکائيان فکر ميکنند ايالات متحده در جنگ عليۀ عراق ناکام ميشود، که بيشترين رقم تابحال است.

در عين زمان، همه پرسي آژانس خبرگزاري اسوشيتد پرس و ايپسوس نشان ميدهد که ۳۲٪ کساني که در سروي اشتراک کرده بودند از کار کانگرس رضائيت دارند، که يک کمي بيشتر از گذشته است. بموجب اين نظر پرسي محبوبيت رئيس جمهور نزد مردم ۳۲٪ است، که کمترين رقم تا بحال ميباشد.

درين نظر پرسي احتمال اشتباه بين سه تا پنج فيصد است.

XS
SM
MD
LG