لینک های دسترسی

در تصادمات مقديشو حد اقل سه نفر کشته شدند.


شاهدان عيني در مقديشو، پايتخت صوماليه ميگويند در جنگ بين افراد مسلح و عساکر حکومتي بهره مند از پشتيباني ايتيوپيا، حد اقل سه نفر کشته شدند.

ساکنين شهر امروز گفتند جنگ نيم ساعتۀ ديشبي بعد ازان مشتعل شد که حمله کنندگان بر يک کاروان اردو که از محل ميگذشت راکت خفيف شليک کردند.

شاهدان عيني ميگويند درين حملۀ ناگهاني دو عراده لاري تخريب شد.

واضح نيست که چه کسي حمله را براه انداخت. عساکر حکومتي و ايتيوپيا در قبال حمله خانه ها را جستجو کردند تا حمله کنندگان و يا اسلحۀ شان را پيدا کنند.

عبداللهي يوسف، رئيس جمهور مؤقت امروز رئيس بلديه و چندين مامور ديگر اداري را براي ادارۀ مقديشو منصوب کرد.

حکومت مؤقت صوماليه از وقتي که قدرت را از جنگجويان اسلاميست بدست گرفت خواستار عساکر حافظ صلح اتحاديۀ افريقائي شده است.

اتحاديۀ افريقائي از اعضاي خود خواستار شده تا بيش از هشت هزار عسکر به صوماليه بفرستند. ولي تا بحال صرف يوگندا حاضر باينکار شده است.

XS
SM
MD
LG