لینک های دسترسی

اعتراف به قتل روزنامه نگار ارمني ترکيه


یک مدعي اللعموم ترکيه ميگويد نوجواني که مظنون به قتل يک روزنامه نگار برجسته ارمني نژاد ترکيه بود اعتراف به قتل او کرده است .


مدعي العموم ترکيه ميگويد اوگون سماست ۱۷ ساله اين اعتراف را به نزد پليس ترکيه نموده که اورا در اواخرروز شنبه در شهر شمال مرکزي « سامسون» دستگير کرد .


مدعي العموم ترکيه اظهار نکرد که قاتل ، انگيزه قتل » هرات دينک را ،که ملت ترکيه را خشنمگين ساخته است ، چه مي خواند .

هرات دنک خبرنگار ، بروز جمعه در جلو دفتر روزنامه اش در استانبول بقتل رسيد.


شبکه « سي ان ان» ترکيه از قول سماس گفته است که او دنک را بخاطري کشت که به گفته اش به هويت ملي ترکيه اهانت کرده بود .


دنک با بکار برد کلمه « نسل کشي» براي تشريح قتل عام ارمني هاي ترکيه ذريعه ترکان عثماني در اوايل قرن ۲۰ مليت طلبان ترکي را قهرساخته بود.

XS
SM
MD
LG