لینک های دسترسی

Breaking News

صدراعظم لبنان از مردم خواستار شد تا تقاضا براي اعتصاب را ناديده بگيرند.


فواد سينيورا، صدراعظم لبنان از مردم آن کشور خواستار شده تا تقاضاي مخالفين را براي اعتصاب عمومي، ناديده بگيرند.

آقاي سينيورا، طي صحبت با خبرنگاران در بيروت گفت مردم بايد بقواي امنيتي که محافظت آنهائي را که اعتصاب روز سه شنبه را ناديده ميگيرند، تضمين مينمايد، اعتماد داشته باشند.

او همچنان گفت حاضر است بعضي از تقاضاهاي مخالفين را برآورده سازد، ولي نه قدرت ويتوي مخالفين را بر تصاميم حکومت.

مخالفين تحت رهبري گروۀ شيعهء حزب الله، در کوشش جهت مجبور ساختن حکومت به تقسيم قدرت، خواستار اعتصاب عمومي و احتجاجات وسيع گرديده است. مخالفين همچنان اشتراک آقاي سينيورا را در يک کنفرانس مجوزۀ هفتۀ جاري کمک دهندگان بين المللي مورد احتجاج قرار داده اند. انتظار ميرود کشورهاي کمک دهندۀ غربي ملياردها دالر کمک را براي لبنان وعده بدهند ولي انتظار ميرود آنها همچنان اصلاحات اقتصادي را که محبوبيت ندارد، خواستار شوند.

XS
SM
MD
LG