لینک های دسترسی

Breaking News

ايالات متحده وجوه و تدابير تازۀ امنيتي را براي افغانستان اعلام کرد.


مقامات ايالات متحده، به پيشواز تهاجم متوقع جديد طالبان، يک کمک فوق العاده زياد اقتصادي و ابتکارات جديد نظامي را براي افغانستان اعلام کردند.

يک سخنگوي وزارت خارجۀ ايالات متحده ميگويد قصر سفيد در نظر دارد هفت مليارد دالر وجوۀ جديد را براي مقاصد ملکي و دو مليارد دالر ديگر را براي مقاصد نظامي بمصرف برساند. از تهاجم سال ۲۰۰۱ قواي تحت رهبري ايالات متحده باينطرف ايالات متحده مجموعاً در حدود ۱۴ مليارد دالر کمک براي افغانستان فراهم کرده است.

نطاق وزارت خارجه گفت اميدوار است ناتو در جلسۀ فرداي وزراي خود در بروکسل ابتکار مشابهي را روي دست بگيرد.

هم چنان قواي نظامي ايالات متحده ميگويد مدت خدمت در حدود ۳۵۰۰ عسکر را در افغانستان تمديد ميکند.

مقامات نظامي ميگويند عساکر فرقۀ دهم کوهستاني چهار ماه بيشتر از مدت اصلي شان خدمت خواهند کرد تا قدرت عساکر را در افغانستان بيشتر سازند.

در حال حاضر در حدود ۲۳ هزار عسکر ايالات متحده در افغانستان است که بيشترين تعداد از وقت آغاز عمليات در ماۀ اکتوبر سال ۲۰۰۱ باينطرف است.

همچنان امروز ديويد ريچاردز، قوماندان ناتو در افغانستان گفت توقع دارد يک لواي ۳۵۰۰ نفري عساکر را به قواي موجودۀ ناتو در افغانستان علاوه کند.

مقامات وزارت دفاع از اعضاي ناتو خواستار شده اند تا ۱۵ فيصد تنقيص را در تعداد عساکر در افغانستان طوري که تعهد کرده بودند، پر کنند و همچنان شرايطي را که از سوقيات عساکر شان بخطرناک ترين نقاط کشور جلوگيري ميکند، رفع نمايند.

در سال گذشته، براي عساکر ايالات متحد و ناتو مهلک ترين سال نسبت بهر سال ديگر از وقت برانداختن طالبان باينطرف بود.

XS
SM
MD
LG