لینک های دسترسی

Breaking News

بش به کانگرس گفت که در مورد عساکر براي عراق او تصميم ميگيرد.


جورج بش، رئيس جمهور عليۀ آن عده از اعضاي کانگرس که مخالف استراتيژي جديد عراق هستند از الفاظ شديد اللحن استفاده نموده گفت تصميم در مورد اعزام عساکر توسط او اتخاذ ميگردد.

رئيس جمهور گفت بعضي از اعضاي کانگرس اين پلان را قبل ازانکه فرصت تعميل را داشته باشد، محکوم ميکنند و علاوه کرد که آنها مکلف اند تا پلان خود شان را عرضه کنند.

آقاي بش امروز بعد از ملاقات در قصر سفيد با رابرت گيتس، وزير دفاع و قوماندان هاي ارشد نظامي، با خبرنگاران صحبت کرد. رئيس جمهور از مجلس سنا بخاطر منظوري تقرر دگر جنرال ديويد پيتريس، بحيث قوماندان ارشد ايالات متحده در عراق، تشکر کرد.

تقرر او با ۸۱ راي موافق بدون راي مخالف بتصويب رسيد.

بروز چهارشنبه، کميتۀ روابط خارجي مجلس سناي ايالات متحده يک قطعنامۀ غير واجب التعميل را بتصويب رسانيده گفت سوقيات عساکر علاوگي بمصالح ملي ايالات متحده نيست. قرار است اين قطعنامه هفتۀ آينده بمجلس کامل سنا جهت راي گيري فرستاده شود.

XS
SM
MD
LG