لینک های دسترسی

آستراليا صاحب منصبان پوليس فدرال را جهت تعليم پوليس به افغانستان اعزام ميکند.


آستراليا ميگويد چهار صاحب منصب پوليس را به افغانستان اعزام ميکند تا در قسمت مساعي ضد مواد مخدر براي همقطاران افغاني شان تعليمات فراهم کنند.

کرس السن،Chris Ellison وزير عدليۀ آستراليا طي بيانيه اي گفت دو صاحب منصب پوليس فدرال در کابل مستقر خواهند شد.

در بيانيه گفته شده که دو صاحب منصب ديگر در جلال آباد مستقر شده و از نزديک با مقامات محلي روي کمک بکوشش هاي ريشه کن کردن قاچاق مواد مخدر، همکاري خواهند کرد.

افغانستان بزرگترين توليد کنندۀ ترياک جهان است. گزارش ملل متحد مشعر است که توليدات مواد مخدر غير قانوني در سال گذشته در افغانستان ۶۰٪ بلند رفت.

گزارش حاکيست که از عوايد قاچاق مواد مخدر فعاليت هاي دهشت افگني و همچنان فساد سياسي تمويل ميگردد.

XS
SM
MD
LG