لینک های دسترسی

Breaking News

ناتو به طالبان هشدار داده تا موسي قلعه را ترک کند.


مقامات افغاني و عساکر تحت رهبري ناتو اوراقي را در شهر موسي قلعۀ پرتاب کرده به تندروان طالب هشدار دادند آن شهر را ترک کنند ورنه اخراج خواهند شد.

جنگجويان طالب پنجشنبۀ گذشته بران شهر حمله کرده بر پوليس محل غالب شده و مؤقتاً موسفيدان شهر را گروگان گرفتند.

قواي ناتو دست بحملۀ متقابله زده و در نزديک شهر حملات هوائي را براه انداختند. در نتيجه ملاغفور، که قومانداني حملۀ طالبان را در تسخير موسي قلعه بعهده داشت، بقتل رسانيدند.

دگروال تام کالنز، سخنگوي ناتو گفت مرگ ملا غفور پلان گزاري اقدام بعدي شورشيان را مشکل ساخته است.

سال گذشته قواي برتانوي بعد ازان موسي قلعه را ترک کرد که موسفيدان محل با ولايت هلمند بتوافق رسيدند که امنيت محل را خود موسفيدان بعهده بگيرند.

XS
SM
MD
LG