لینک های دسترسی

Breaking News

بش بودجۀ جديد خود رابه کانگرس فرستاد.


جورج بش، رئيس جمهور بودجۀ پيشنهادي سال ۲۰۰۸ خود را که براي اولين بار مصارف نظامي در عراق و افغانستان شامل آن ميباشد، بکانگرس فرستاده است.

اين بودجۀ دو ترليون و ۹۰۰ مليارد دالري مصارف قواي نظامي را افزايش داده و پروگرام هاي داخلي را چون حفظ الصحه، کاهش ميدهد.

جورج بش، رئيس جمهور بخبرنگاران گفت چشم براۀ تصويب بودجه ميباشد. او ميگويد هدف توازن بودجه طد پنج سال است که دران افزايش در ماليات شامل نميباشد.

راب پورتمن Rob Portman آمر دفتر اداري و بودجۀ قصر سفيد ميگويد رئيس جمهور در صدد کسب ۱۰۰ مليارد دالر ديگر براي عمليات در عراق و افغانستان براي سال مالي ۲۰۰۷ ميباشد.

او ميگويد اين بودجه همچنان شامل ۱۴۵ مليارد دالر براي عمليات در عراق و افغانستان براي سال ۲۰۰۸ ميباشد.

اما قصر سفيد اشاره کرده که اگر براي عراق به وجوۀ بيشتر ضرورت شود شايد مجبور شود درخواست پول علاوگي را ارائه نمايد. تا بحال تمويل جنگ از طريق تخصيصيۀ علاوگي صورت ميگرفت که نسبت به بودجۀ عادي روي آن مباحثات زيادي صورت نميگرفت.

کنت کانرد Kent Conrad رئيس کميتۀ بودجۀ مجلس سنا که مربوط حزب ديموکرات است گفت بودجۀ رئيس جمهور مملو از قرضه و فريب است و بحرکت امريکا بجهت غلط ادامه ميدهد.

XS
SM
MD
LG