لینک های دسترسی

Breaking News

گروه هاي مدافع حقوق بشر از ترکمنستان تقاضا ميکنند تا تخطي از حقوق بشر را بعد از انتخابات متوقف سازد.


گروه هاي غربي مدافع حقوق بشر از ترکمنستان تقاضا ميکنند که بعد از انتخاب جانشين سفرمراد نيازوف ديکتاتور فقيد بروز يکشنبه، بتخطي از حقوق بشر خاتمه دهد.

سازمان عفو بين المللي طي بيانيه اي که امروز صادر شد ميگويد رئيس جمهور آيندۀ ترکمنستان بايد به سابقۀ ديرينۀ اختناق و تخطي از حقوق بشر خاتمه بدهد.

همچنان گروۀ مراقب حقوق بشر نيز از جامعۀ بين المللي تقاضا کرد تا بر ترکمنستان فشار وارد کنند اصلاحات حقوق بشر را بميان آورد.

انتظار ميرود به تعقيب انتخابات روز يکشنبه قربان قلي بردي محمدوف، کفيل رياست جمهوري ترکمنستان بحيث رئيس جمهور انتخاب گردد. درين انتخابات پنج کانديد ديگر نيز وجود دارد ولي انتظار نميرود که هيچ يک ازانها بطورقابل ملاحظه اي رقابت کرده بتوانند.

گروه هاي عمدۀ مخالف حکومت ترکمنستان در تبعيد بسر ميبرند و در انتخابات سهم نگرفته اند.

سفرمراد نيازوف تا وقت مرگش در ماۀ دسمبر براي ۲۱ سال از طريق يک کيش شخصيت پرستي وسيع حکمروائي کرده است.
XS
SM
MD
LG