لینک های دسترسی

Breaking News

انکشاف واکسين انفلونزاي جهانگير


انکشاف و تهيۀ واکسين يک اقدام حياتي براي وقايه انفلونزا و کاهش عواقب صحي آن در جريان يک پانديمي يا گسترش جهاني آفت ميباشد.

از سال ۲۰۰۴ به اينطرف سازمان صحي جهان با شرکاي مختلفه کار نموده است تا راه هاييرا براي بهبود و ترويج انکشاف و توليد واکسين هاي انفلونزاي جهانگير دريابد تا باشد که در مواجه با اپيديمي اين واکسين ها به اسرع وقت و به مقدار کافي در دسترس کشور ها قرار گيرد.

منحيث بخشي ازين فعاليت، سازمان صحي جهان در مساعي مشترک با سازمان جهاني صحت حيوانات تلاش نموده است تا راه هاييرا براي تسريع هرچه بيشتر دسترسي توليد کننده گان واکسين به واکسين انفلونزاي جهانگير سراغ نمايند.

براي نيل به اين هدف تلاش بعمل خواهد آمد تا ويروس هاي واکسين انفلونزاي جهانگير که براي توليد واکسين ضرورت است تهيه و در اختيار توليد کننده گان واکسين قرار گيرد.

بدنبال تحليل خطرات مصئونيت بيولوژيک، سازمان صحي جهان و ادارۀ بين المللي صحت حيوانات موافقه نموده اند که در صورتيکه اعلام خطر آماده گي براي انفلونزاي جهانگير به مرحلۀ ۴ يا بالاتر برسد، ويروس هاي واکسين انفلونزاي جهانگير که با استفاده از تکنيک هاي تغير وراثتي توسط مراکز همکار با سازمان صحي جهان ساخته شده است قبل از تکميل آزمايشات مصئونيتي درنزد انسان در اختيار توليد کننده گان واکسين قرار خواهد گرفت.

پيش بيني ميشود که اين عمليۀ تسريع يافته زمان لازم براي انکشاف واکسين انفلونزاي جهانگير را تا حدود ۱۴ روز کاهش دهد. سازمان صحي جهان آماده گي ويروس هاي تغير يافتۀ واکسين انفلونزاي جهانگير را براي تهيۀ واکسين اعلان خواهد نمود و همچنان تکميل آزمايش بعدي مصئونيت در نزد انسان را به آگاهي جهان خواهد رسانيد.

کشور هاي عضو که ميخواهند اين ويروس هاي واکسين در اختيار شان قرار گيرد بايد ترتيبات لازم قبلي را جهت حصول، انتقال و استفادۀ سريع آن در همآهنگي با ادارات مختلفۀ ذيدخل ملي شان بگيرند.

XS
SM
MD
LG