لینک های دسترسی

Breaking News

انفجار در برماروزنامه دولتي برما گذارش داده است که بروز شنبه مردي که مي خواست بمبي را بداخل يک مسجد تعبيه کند، با انفجارآن بم کشته شد .

راپور روزنامه « روشنائي جديد ميانمار» اين شخص رايک تن دهشت افگن خوانده اما نگفته است که مربوط به کدام موسسه ويا سازمان بوده است.

اين خبردر عين روزي داده شد که يک گذارش رسمي ديگر هشدار داد که «جبهه متحد و ديموکراتيک محصلين برما» و «جنگ جويان نيرومند محصلين برما » ، که رژيم نظامي برما آنها را گروه هاي دهشت افگن ميخواند، دراواخر ماه قبل نه تن را بداخل برما فرستاده اند تا ماموريت هاي دهشت افگني را در برما انجام بدهند .

گذارشهاي رسمي مشعر است که حکومت برما همچنان تدابير امنتي خودرا تشديد کرده و از مردم تقاضا دارد با اعمال تخريبکارانه دهشت افگنها مخالفت ورزند.

برما از سال ۱۹۶۲ بدين سو تحت سلطه و حکمراني نظاميان قراردارد.

XS
SM
MD
LG