لینک های دسترسی

Breaking News

بيانيۀ ريس جمهور جورج بش در مورد افغانستان.


رئيس جمهور بش ، ضمن تبصره در مورد مبارزه جهاني عليه دهشت افگني ، به تفصيل در مورد اهداف ايالات متحده امريکا ، در کمک با مردم افغانستان و دست آورد ها طي چند سال گذشته در انکشور ، صحبت نمود.

رئيس جمهور بش اظهار داشت هدف ايالات متحده امريکا در افغانستان کمک با مردم آنکشور است ، تا دهشت افگنان را شکست داده ، يک دولت با ثبات ، اعتدال پسند و ديموکراتيک را تاسيس کنند - دولتي که به حقوق اتباع خود احترام گذاشته و قلمروهاي خود را بصورت موثر اداره کند ، و متحد قابل اطمينان در مبارزه عليه افراطيون و دهشت افگنان باشد.

رئيس جمهور بش اظهار داشت که در افغانستان بر پنج هدف عمده توجه مبذول خواهد شد. اول: ايالات متحده امريکا و متحدين آن با حامد کرزي ، رئيس جمهور افغانستان کمک خواهد کرد که حجم و قابليتهاي قواي امنيتي خود را افزايش دهد.

وي علاوه نمود که در دراز مدت براي بقاي يک ديموکراسي جوان لازم است که از خود قواي امنيتي توانا بوده و تعليم ديده داشته باشد. رئيس جمهور بش به ادامه سخنانش گفت مردم افغانستان حاضر اند براي کشور شان بجنگند و از اين ديموکراسي جوان دفاع کنند.

و لهذا به منفعت امريکا و کشور هاي عضو ناتو است تا افغانستان را در ايجاد يک قوه پوليس و اردوي ملي مجهز و تعليم ديده ،کمک کنند.

او گفت: "امريکا و متحدين ما در کنار افغان ها قرار خواهند داشت. واين پيامي است که ميخواهم امروز به مردم افغانستان برسانم. مباحثات ازاد مهم است، اما تعهد ما قوي است. ما شما را کمک خواهيم کرد و در هنگاميکه شما از ديموکراسي جديد تان دفاع ميکنيد ، ما در کنار شما قرار خواهيم داشت.

رئيس جمهور بش اظهار داشت که دومين بخش ستراتيژي امريکا همکاري با متحدين است تا قوه ناتو در افغانستان تقويه گردد. وي خاطر نشان ساخت که امروز افغانستان مهمترين عمليات نظامي ناتو است. و براينکه ناتو در ماموريت خود کامياب شود ، ملل عضو بايد قوماندان همراه با عساکر و لوازم که براي انجام ماموريت شان لازم است ، فراهم کنند.

بسياري متحدين ، به اعزام قوا و حمايت اضافي متعهد شده اند. اين اقدام شان قابل تقدير است و مردم افغانستان نيز از آن قدرداني ميکنند.

رئيس جمهور بش به ادامه گفت: "براي اينکه ناتو در ماموريت خود موفق گردد ، متحدين بايد اطمينان حاصل کنند که خلا هاي امنيتي پر شود. بعباره ديگر ، موقعيکه ضرورت احساس ميشود و قوماندان ها از کشورهاي مربوطه خواستار کمک اضافي ميشوند ، دول عضو ناتو بايد انرا فراهم کنند ، تا در اين ماموريت موفقيت بدست آيد.

رئيس جمهور بش اظهار داشت که ايالات متحده امريکا و متحدين آن ، رئيس جمهور کرزي را کمک خواهند کرد تا امور اداره ولايتي را بهبود بخشيده و افغانستان را انکشاف دهد. وي خاطر نشان ساخت که بسياري افغان ها در مناطق دور دست در پهلوي طالبان صرف بخاطري مي جنگند که براي آنها مشاغل ديگر ميسر نيست.

براي اينکه زمينه استخدام مردم در صفوف طالبان از بين برود ، بايد در ايجاد وظايف و فرصت ها با حکومت افغانستان کمک شود. رئيس جمهور بش علاوه نمود که براي اين منظور ، ناتو بيست و پنج تيم باز سازي را در سراسر کشور بکار انداخته است که متشکل از کارشناسان ملکي و نظامي است.

رئيس جمهور بش به ادامه سخنانش گفت ، يک عنصر عمده براي تامين ثبات در افغانستان ، اعمارسرک هاست. لهذا براي کمک در تامين امنيت در افغانستان ، جامعه بين المللي فعاليت هاي سرک سازي خود را در سراسر افغانستان افزايش بخشيده است.

رئيس جمهور بش اظهار داشت که ايالات متحده امريکا و متحدين ، رئيس جمهور کرزي را کمک خواهند کرد تا از افزايش و زرع خشخاش که با طالبان کمک ميشود ، جلو گيري کند.

او گفت: "طالبان از پول مواد مخدر براي خريد اسلحه استفاده ميکنند و از زرع خشخاش نفع ميبرند ، و آنها به افغان ها پول ميدهند تا عليه حکومت ، دست به اسلحه ببرند. لهذا ، ما از طرق مختلفه با رئيس جمهور کرزي کمک ميکنيم ، که به اين مشکل رسيدگي کند.

رئيس جمهور بش در اخير بياناتش همچنان وعده نمود که ايالات متحده امريکا ، حکومت افغانستان را در مبارزه عليه فساد اداري نيز کمک خواهد کرد و آن حکومت ، در ساحه نظام قضائي کمک ضرورت دارد.

بي عدالتي ، مردم را دلسرد و مايوس ميسازد. در يک جامعه آزاد بايد اعتماد مردم را بدست آورد و اين اعتماد با تامين عدالت حاصل شده مي تواند.

XS
SM
MD
LG