لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس جمهور افغانستان جهت مذاکره روي امور امنيتي افغانستان به ايتاليه مواصلت کرد.


حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان امروز با رومانو پرودي، صدراعظم ايتاليه ملاقات ميکند تا تعهد ايتاليه را به قواي ناتو در افغانستان مورد بحث قرار دهد.

ايتاليه در افغانستان ۱۹۰۰ عسکر دارد که در داخل قواي ناتو خدمت ميکنند.

ايتاليه ادامۀ تمويل عساکر خود را در افغانستان تصويب نموده است. اما بعضي از اعضاي کابينۀ پرودي خواستار خروج همۀ عساکر ايتاليه از افغانستان شدند.

حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان همچنان قرار است در کنفرانسي با جيورجيو ناپوليتانو، رئيس جمهور ايتاليه اشتراک کرده نقش زنان را در افغانستان مورد بحث قرار دهد.

در سال جاري روم ميزبان کنفرانس کمک دهندگان بين المللي براي افغانستان خواهد بود. جورج بش، رئيس جمهور از کشورهاي عضو ناتو خواستار شده تا در تعداد عساکر شان در افغانستان ازديايد بعمل آورند.

XS
SM
MD
LG