لینک های دسترسی

مقامات امريکائي نگران خطرات پناه گاه هاي مصئون طالبان در وزير ستان شمالي هستند.


در آئينه مطبوعات جهان فشرده گزارش روز نامه گاردين منتشره برتانيه تقديم ميشود.

روز نامه مي نويسد: ترس از اينکه تندروان طالب تهاجمي را در بهار از نواحي قبايلي پاکستان براه خواهند انداخت ، روابط بين رئيس جمهور پرويز مشرف و متحدين تحت رهبري امريکا را متشنج ميسازد.

مقامات امريکا بطور روز افزوني ، در مورد خطرات ناشي از پناه گاه هاي مصئون طالبان در داخل پاکستان ، و بالخصوص در وزير ستان شمالي ، صحبت ميکنند.

وزيرستان شمالي يکي از نواحي قبايلي نيمه خود مختار پاکستان است ، و در آنجا جنرال مشرف در ماه سپتمبر گذشته ، با افراد قبايلي بيک توافق جنجال برانگيز صلح دست يافت.

جنرال هاي امريکائي ميگويند که از آن تاريخ تا کنون ، حملات در ماوراي سرحد افزايش يافته است. به اساس گزارش هاي استخباراتي امريکا ، تعداد حملات ماوراي سرحد ، از چهل حمله در دو ماه قبل از امضاي معاهده صلح ، به ۱۴۰ حمله در دو ماه بعد از آن ، افزايش يافته است.

تندروان به شيوه طالبان پاکستاني ، امور اداراه محلي را در دست گرفته اند. آنها ماليات وضع ميکنند و محاکم را بر اساس شرعيت اسلامي اداره مينمايند. به اساس گزارش روز نامه گاردين ، خصومت هاي بين اردو و تندروان قبايلي از سر گرفته شده است.

ماه گشته يک بمگذار انتحاري براي يک کاروان نظامي که داخل وزير ستان شمالي ميشد ، حمله کرد که در اثر ان شش عسکر و يک عابر کشته شدند. روز نامه گاردين مي نويسد که در سراسر نواحي قبايلي ، تشکيلاتي به شيوه طالبان گسترش مي يابد.

علماي ديني فتوا هاي را عليه کارمندان امداد کشور هاي غربي اعلام کرده اند ، و در بعضي جا ها، تراشيدن ريش را منع کردند. ضمنا ، روز نامه نيو يارک تايمز از قول مامورين استخبارت و ضد دهشت افگني مي نويسد که رهبران ارشد القاعده که در پاکستان فعاليت ميکنند ، بطور چشمگيري کنترول شان را بر شبکه دهشت افگني که زماني در سراسر جهان از هم پاشيده بود ، مجددا بر قرار ساخته اند.

و طي يکسال گذشته يک سلسله کمپ ها را در مناطق قبايلي در نزديک سرحد افغانستان تاسيس کرده اند. روز نامه نيويارک تايمز ، از قول مامورين امريکا مي نويسد که مدارک زيادي موجود است که اوسامه بن لادن و معاون وي ايمن الظواهري ، تلاش دارند يک مرکز عمليات در ناحيه قبايلي کوهستاني پاکستان در وزيرستان شمالي ، اعمار نمايند.

ايالات متحده امريکا همچنان چندين ساختمان را در وزير ستان شمالي تشخيص دادند ، بشمول يک ساختمان که مامورين ميگويند شايد عمال القاعده را براي حملات بر اهداف ماوراي افغانستان ، تربيه ميکنند.

روز نامه از قول تحليل گران امريکائي خاطر نشان ميسازد که استخبارات اخير نشان ميدهد که اين ساختمان ها توسط يک مرکز قومانده که درست سازمان نيافته است ، توسط گروه هاي تندروعرب ، پاکستاني و افغان که با القاعده متحد اند ، اداره ميشود.

روز نامه از قول مامورين به ادامه مي نويسد که کمپ هاي تربيوي هنوز به سطح پيشرفته ، کمپ هاي القاعده که در افغانستان تاسيس شده بود نرسيده است. اما ، دسته هاي ده تا پانزده نفري ، در اين کمپ ها تربيه ميشوند و زير بناي القاعده در منطقه بتدريج بيشتر رشد ميکند.

روز نامه نيو يارک تايمز در اخير خاطر نشان ميسازد که هشدار هاي تازه نسبت به هشدار هاي که مامورين استخبارات و کار شناسان ضد دهشت افگني طي ماه اي اخير در باره قابليت هاي روز افزون قواي طالبان و تندروان طالبان و تندروان پاکستاني ، در انجام حملات بر افغانستنان ، دادند ، فرق دارد.

مامورين امريکا ميگويند که استخبارات تازه بر القاعده متمرکز است و بر امکاناتي اشاره ميکند که با وجود بيش از پنجسال مبارزه دوامدار ، آن شبکه قوت و نيرو ميگيرد.

XS
SM
MD
LG