لینک های دسترسی

Breaking News

سفارش هاي سازمان صحي جهان در رابطه به رفت و آمد مسافرين.


کشور هاييکه در آن وقوعات انفلو ونزاي شديداً مرضي نوع (اچ ۵ ان ۱ ) ديده شده است.

اين سفارش ها براي مرحلۀ سوم رژيم ، هشدار شش مرحلۀ سازمان صحي جهان در رابطه ، به آفت جهانگير انفلونزا در نظر گرفته شده است که درين مرحله انتان انساني با يک ويروس نوع جديد بوقوع ميرسد.

اما ويروس بطور قوي و دوامدار در بين انسانها انتشار نميکند. اين سفارش ها ممکن با تغير وضعيت اپيديميالوژيک يا شکل بروز و شيوع بيماري و بررسي هاي خطر مربوطه ، تغير يابد.

رهنماي طرز العملي سازمان صحي جهان براي تطبيق تدابير قبلي و جريان مراحل مختلفۀ انفلونزاي جهانگير شامل سفارش هاي ذيل است:

توصيه هاي لازم به کشور ها: سازمان صحي جهان هيچگونه محدوديت را براي سفر به ساحات متأثره با ويروس انفلونزاي نوع (اچ ۵ ان ۱) توصيه نميکند. سازمان صحي جهان محدوديت هاي سفر به ساحاتي را که شاهد وقوعات قوياً بيمار کنندۀ انفلونزاي نوع (اچ ۵ ان ۱) در نزد پرنده گان است، بشمول کشور هاييکه واقعات مربوط به انتان انساني را گزارش داده اند منع نميکند.

همچنان سازمان صحي جهان آزمايش قبلي مسافريني را که از ساحات متأثره با ويروس نوع (اچ ۵ ان ۱) آمده اند توصيه نميکند. سازمان صحي جهان در حال حاضر معاينات روتين مسافرين ايرا که از ساحات متأثره ميآيند توصيه نميکند.

با آنهم مسئولين محلي، ممکن معلومات مفيد را در مورد خطرات، اجتناب از خطرات، اعراض و اينکه چه وقت و در کجا اين اعراض گزارش داده شود به مسافرين فراهم نمايد.

توصيه هاي لازم براي مسافرين: سازمان صحي جهان به مسافرين توصيه ميکند که از محلات داراي خطر بلند در کشور هاي متأثره اجتناب ورزند.

رفتن مسافرين به ساحات ايکه در آن پرنده ها با انفلونزاي پرنده گان منتن شده اند خطرناک خوانده نميشود، مگر اينکه معروضيت مستقيم و غير محفوظ شان با پرنده گان منتن، بشمول پر و بال، مواد فضله و گوشت و تخم ناپخته مطرح باشد.

سازمان صحي جهان توصيه ميکند که مسافرين وارده به مناطق متأثره بايد از تماس با بازار هاي حيوانات زنده و فارم هاي مرغداري و مرغ و پرنده هاي آزاد و داخل قفس اجتناب ورزند.

مقادير زياد ويروس توسط موادغايطۀ پرنده هاي منتن دفع ميشود. به جمعيت هاي ساکن در مناطق متأثره توصيه ميشود که از تماس با اجساد پرنده هاي مهاجر و پرنده هاي وحشي که علايم مرض در آن ديده ميشود اجتناب ورزند.

تماس مستقيم با مرغ هاي منتن و يا سطوح يا اشياي ملوث با مواد غايطۀ آنها طريق عمدۀ انتان انساني پنداشته ميشود. خطر معروض شدن به انتان در زمان ذبح، پر کردن، قصابي و آماده ساختن مرغها براي پختن بيشترين ميباشد.

شواهدي وجود ندارد که مرغ و محصولات مرغ خوب پخته شده يک منبع انتان باشد. مسافرين بايد براي معلومات بيشتر با مراقبين صحي خود يا مقامات صحي ملي تماس بگيرند.

XS
SM
MD
LG