لینک های دسترسی

Breaking News

ايتيوپيائي ها شهر جنوبي صوماليه را ترک کردند.


عساکر ايتيوپيائي شهر جنوبي کسمايوي صوماليه خارج را ترک کردند.

مقامات صوماليه در صحنه ميگويند ايتيوپيائي ها بروز پنجشنبه کسمايو را ترک کرده و اختيار آنرا بدست حکومت انتقالي صوماليه قرار دادند.

قواي ايتيوپيائي کنترول اين شهر بندري را در حالي در ماۀ دسمبر بدست گرفتند که بحکومت ايتيوپيا کمک ميکردند جنبش رقيب اسلاميست را شکست بدهد که قسمت زياد جنوب صوماليه را تسخير کرده بود.

مقامات صوماليائي نگفتند که صدها عسکر ايتيوپيا کجا ميروند.

ايتيوپيا گفته است که با مواصلت تعداد بيشتر عساکر حافظ صلح همۀ عساکر خود را بصورت تدريجي از صوماليه خارج ميسازد.

در حدود يک هزار عسکر يوگندائي اتحاديۀ افريقائي در هفتۀ جاري بمقديشو، پايتخت صوماليه مواصلت کردند. بروز جمعه يک طيارۀ حامل چندين عسکر بيشتر يوگندائي حين فرود آمدن بميدان هوائي مقديشو آتش گرفت. يک نطاق اردو يوگندا گفت علت حريق نقص تخنيکي بود و کسي مجروح نشد.

XS
SM
MD
LG