لینک های دسترسی

رئيس ادارۀ ذروي ملل متحد در کورياي شمالي اميدوار پيشرفت است.


رئيس ادارۀ انرژي ذروي ملل متحد در کورياي شمالي است تا طرق کمک اداره اش را به پيونگ يانگ در قسمت خاتمه دادن به پروگرام ذروي مورد بحث قرار دهد.

محمد البرادعي، رئيس ادارۀ بين المللي انرژي ذروي امروز حين مواصلت به کورياي شمالي گفت اميدوار است نتيجۀ سفر دو روزه اش مثبت باشد.

البرادعي در پيونگ يانگ کوشش خواهد کرد تا راه را براي بازگشت مفتشين ادارۀ بين المللي انرژي ذروي به کورياي شمالي هموار کند. آن مفتشين چهار سال قبل از کورياي شمالي اخراج شده بودند. مفتشين تصديق خواهند کرد که آيا کورياي شمالي تعهد خود را مبني بر مسدود کردن تاسيسات تا اواسط اپريل برآورده ساخته است يانه.

کورياي شمالي ماۀ گذشته در مذاکرات شش جانبه در بيجنگ روي اين پلان موافقه کرد. پيونگ يانگ در عوض مواد سوخت و امتيازات دپلوماتيک بدست مياورد.

XS
SM
MD
LG