لینک های دسترسی

نقش پرنده هاي مهاجر در انتشار انفلونزاي پرنده گان.


در سال ۲۰۰۵ براي اولين بار يک منبع جديد و قابل تأمل انتشار بين المللي ويروس در بين مرغان و پرنده گان شناسايي شد ، اما تا هنوز معلومات ناچيزي در مورد در دست است.

دانشمندان بطور فزاينده متقاعد گرديده اند که حد اقل بعضي از انواع باز هاي مهاجر ، ويروس نوع (اچ ۵ ان ۱) مرضي را با خود انتقال ميدهند.

بعضاً اين انتقال به فاصله هاي دور صورت ميگيرد ، و ويروس را به مراکز مرغداري ايکه در مسير مهاجرت شان قرار ميگيرند معرفي ميکنند. تثبيت علمي اين نقش جديد پرنده هاي مهاجر ، نقطۀ عطف در زمينه رابطۀ دراز مدت بين ويروس (اچ ۵ ان ۱) و ناقل طبيعي پرنده هاي وحشي خواهد بود.

شواهديکه اين نقش جديد را تأييد ميکند در وسط سال ۲۰۰۵ ديده شد و اين نظريه از آنزمان ، تقويت يافته است. مرگ بيش از ۶۰۰۰ پرندۀ مهاجر که با ويروس نوع (اچ ۵ ان ۱) معروض شده بودند و در اواخر اپريل ۲۰۰۵ در جهيل کينگهاي در چين مرکزي آغاز گرديده بود ، بسيار غير معمول و احتمالاً بي سابقه بود.

قبل ازين رويداد ، مرگ پرنده هاي وحشئ ناشي از ويروس مرضي انفلونزاي پرنده گان / نادر بود که معمولاً بطور پراگنده در فاصله بين يک شيوع آفت در بين مرغان بمشاهده ميرسيد.

مطالعات علمي ايکه ويروس ها را از وقوعات مختلفه آفت در بين پرنده ها مقايسه نموده ، دريافته کرده است که ويروس هاي تجريد شده ، از کشور هاي اخيراً متأثر شده که همه در مسير راه پرنده هاي مهاجر قرار دارند ، تا حد زياد با ويروس هايي شباهت دارد که از پرنده هاي مهاجر مرده در جهيل کنگهاي بدست آمده است.

ويروس هاي تجريد شده از دو حادثۀ انساني در ترکيه که باعث مرگ مصابين گرديد ، نيز هم مانند ويروس هاي حاصله از جهيل کينگهاي بودند.

XS
SM
MD
LG