لینک های دسترسی

Breaking News

معاون صدارت اسرائيل ميگويد اولمرت بايد استعفي بدهد


معاون صدارت اسرائيل ميگويد به ايهود اولمرت، صدراعظم گفته است که بخاطر يافته هاي يک گزارش که از اجراآت او در جنگ سال گذشته عليۀ حزب الله در لبنان انتقاد ميکند، استعفي بدهد.

تزيپي لڤني بخبرنگاران گفت در جريان ملاقات امروزي اش با آقاي اولمرت به او توصيه کرده که استعفي کار درستي خواهد بود.

لڤني که همچنان وزير خارجۀ اسرائيل است گفت اگر آقاي اولمرت استعفي بدهد او کانديد صدارت خواهد بود. او کانديد پيشتاز در جانشيني اولمرت پنداشته ميشود.

از وقتي که گزارش روي جنگ لبنان بروز دوشنبه منتشر شد، لڤني عاليرتبه ترين مقامي است که خواستار استعفي آقاي اولمرت ميشود.

مقامات ميگويند رهبر پارلماني حزب حاکمۀ کديمۀ آقاي اولمرت بعنوان ابراز عدم رضائيت خود از صدراعظم استعفي کرده است.

XS
SM
MD
LG