لینک های دسترسی

گروۀ مدافع حقوق بشر از ايران خواستار شده تا اخراج دسته جمعي افغان ها را متوقف سازد


گروۀ مراقب حقوق بشر از ايران تقاضا کرده تا اخراج دسته جمعي هزاران افغان را متوقف ساخته و به آنها فرصت بدهد که براي پناهندگي درخواستي بدهند.

اين گروۀ مدافع حقوق بشر ميگويد بسياري از افغان هائي که اخراج شده اند از خانواده هاي شان جدا ساخته شده و توسط پوليس ايران لت و کوب گرديده اند.

اين گروۀ مدافع حقوق بشر همچنان از حکومت ايران تقاضا کرد تا ادعاهايي را تحت تحقيق قرار دهد که مقامات آن کشور با افغان هاي اخراج شده سؤ رفتار نموده اند.

ملل متحد ميگويد طي دو ماۀ گذشته بيش از ۱۰۰ هزار افغان از ايران اخراج گرديده اند. ايدرين ادواردز Adrian Edwards ، نطاق ملل متحد ميگويد اکثر اين اخراج ها که طي آن کارگران بدون اسناد هدف قرار گرفته اند، از نقطۀ نظر تخنيکي قانونيست ولي از تهران تقاضا کرد تا اطمينان حاصل نمايد که اين بازگردانيدن ها بطور انساني و تدريجي صورت گيرد.

در ماۀ فبروري، ايران اعلام کرد که در ماۀ اپريل به اخراج افغانهاي پناه گزين بدون اسناد آغاز خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG