لینک های دسترسی

بهترين راه ترويج سواد آموزي تشويق اطفال در دوست داشتن خواندن و نوشتن است


بهترين راه براي ترويج سواد آموزي اينست که اطفال تشويق شوند که خواندن ونوشتن را دوست داشته باشند.

ادورا يک دختر خرد سال نه ساله همين حالا يک کتاب را منتشر ساخته و مصروف نوشتن يک کتاب ديگر است.

او تابحال ۴۰۰ داستان کوتاه و بيش از ۱۰۰ شعر نوشته او يک ويب سايت هم دارد. حالا ادورا در نظردارد سفري به آسيا کند و اميداور است در آنجا پيامش را دربارۀ سواد آموزي و صلح جهاني به کودکان جهان پخش نمايد.

ادورا سويتاک براي تمام کودکان جهان يک پيام دارد، او ميگويد خواندن و نوشتن با اهميت ترين وسايل دانش است. اين دختر خردسال ميگويد اگر شما بنويسيد و بخوانيد هر کاري را انجام داده ميتوانيد.

ادوارا ميگويد من خواندن را کليد اصلي پخش اطلاعات، دانستن و پيوند با ساير مردم ميدانم که انسان را به مراحل بهتر اعتماد و سوء تفاهم کمتر ميکشاند و در نهايت ما را بسوي صلح بهتر جهاني ميبرد.

ادورا مي گويد، ميخواهد پيامش را در جهان پخش کند و اطفال را متقاعد سازد که خواندن و نوشتن را دوست داشته باشند مثل خود او.

او ميگويد از سن چهار سالگي نوشتن وخواندن را آغاز کرده و معتقد است که نوشتن مهارتيست که ما همواره بان نيازمند هستيم.

ادورا ميگويد "فکر ميکنم که نوشتن مهارتيست که ما بايد آنرا بسيار صحيح ياد داشته باشيم ، بخاطر نوشتن يي ميل. اما نبايد بخاطر نوشتن پيامهاي فوري کمپيوتري، مهارت هاي اصيل نوشتن را فراموش کنيم."

ادورا با والدين و خواهر بزرگترش در ايالت واشنگتن واقع در شمالغرب ايالات متحده زندگي ميکندکه مادرش جويس سيفيتاک او را در خانه درس ميدهد.

يک روز عادي زندگي ادورا شامل نوشتن براي چندين ساعت در قبل از ظهر و بعد اشتراک در صنف هايي با خواهرش در بعد از ظهر ميباشد.

در ماه سپتمبر اين نويسندۀ ۱۲ ساله که پدرش امريکايي و مادرش چيني است پيامش با خود در يک سفر سه ماهۀ ميبرد. ادوارد به آسيا ميرود جايي که بخصوص ميخواهد سر زمين آبايي مادرش را ببيند. ادورا ميگويد من فکر ميکنم ،در حاليکه سطح تعليم وتربيه در چين بسيار بلند و تا اندازۀ مقيد است، اما آنقدر عالي نيست.

در چين به خلاقيت و ابتکار چندان فرصت پيشرفت نميدهند. ادورا ازمطالعه و نوسيندگي تخيلي و داستانهاي تاريخي بخصوص لذت ميبرد. کتاب «پرواز انگشتان» وي که با مادرش نوشته ،وقتي هفت ساله بود، چاپ شده است.

يک مجموعۀ قصه ها و واقعات، اشعار ، راهنمايي هاي نويسندگي و مصاحبه ها با ادورا، همراه با داستاني بنام وسايل تجارت نيز چاپ شده است.

XS
SM
MD
LG