لینک های دسترسی

Breaking News

ما همواره دربارۀ خطرات دخانيات شنيده ايم اما گزارش ها تازه ميرساند که چين با فاجعۀ استعمال از تنباکو دست وگريبان ميباشد


ما همواره دربارۀ خطرات دخانيات شنيده ايم اما گزارش ها تازه ميرساند که چين با فاجعۀ استعمال از تنباکو دست وگريبان ميباشد.

کارشناسان صحي ميگويند استعمال از تنباکو به شکل خطرناکي در چين رسيده است. مامورين صحي جهان تخمين ميکنند که يک بر سوم حصۀ مردان در چين کمتر از سن ۲۹ احتمال دارد که از امراض ناشي از استعمال تنباکو بميرند.

مامورين در آن کشور کمونيستي گفته اند که آن کشور بزرگترين کشور مولد و مصرف کنندۀ توليدات تنباکو ميباشد و مردم آن نمي توانند سگرت کشيدن را متوقف سازند.

جوانان در چين بر خلاف پدران شان که در سن جواني شان خريدن سگرت قيمت و بشکل جيره بندي بود، پول کافي دارند تا هر نوع سگرتي را که دوست داشته باشند بخرند.

تعداد سگرت کشان بخصوص در بين جوانان در حال افزايش است. وي پنگ يک محصل ۲۳ سالۀ يونيورستي در بيژنگ که يکي از بعد يگر سگرت دود ميکند ۱۶ ساله بود که اولين سگرت را دود کرده است.

او ميگويد "وقتي من اولين بار سگرت کشيدن را آغاز کردم بخاطر کنجکاوي بود. بعد احساس بزرگ شدن را برايم ميداد و فکر ميکردم که اگر سگرت بکشم مرد معلوم ميشوم. بهمين ترتيب بتدريج بعادت مبدل شد."

وي پنگ شامل مليون ها جوانيست که با سگرت کشيدن خود را در معرض مردن امراض ناشي از سگرت کشيدن قرار داده است. چنانچه سازمان صحي جهان هشدار ميدهد که احتمالاً دو بر سوم حصۀ مردان چيبن تحت سن ۲۹ شايد وفات نمايند.

XS
SM
MD
LG