لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان يکي از طراحان تکت هاي پوستي زيبايي جهان بشمار ميرود


افغانستان يکي از طراحان تکت هاي پوستي زيبايي جهان بشمار ميرود.

تکت هاي پستي که خود دستخوش حوادث ناگوار و انديشه هاي مختلف حکومت ها شده است, مانند ديگر آثار تاريخي افغانستان از اثرات ناگوار دو دهه جنگ بدور نمانده است.

خدمات پستي در افغانستان که در زمان حکومت امير شيرعلي خان اساس گزاري شد، بيش از ۱۴۰ سال سابقه دارد.

در مراسلات پستي آنزمان توسط قاصدان مخصوص که بنام (داک) ياد ميشد در مسير کابل، پشاور فعاليت داشتند.

در اوايل تکت پستي کاغذي وجود نداشت بلکه پاکت ها و بسته ها بشکل خاصي بسته بندي ميشد و با مهري که بر آن قيمت محصول و نام امير حک گرديده بود، بالاي آن بسته ها مهر ميشدند.

در دوران حکومت شاه امان الله، ستارۀ آزادي سلطنتي و تاج شاهي امان الله در تکت پستي بچاپ رسيد.

همزمان با اين، دو تکت پستي در مزار شريف و جلال آباد دو شهر بزرگ افغانستان، تکت هاي پستي محلي بچاپ رسيدند.

در سال ۱۹۲۷ يعني ۸۰ سال قبل، امان الله خان يک کارشناس فرانسوي را بخاطر تاسيس خدمات پستي استخدام کرد تا تکت هاي پستي افغاني را مطابق قوانين استاندرد بين المللي عيار سازد.

به همين علت تا سالهاي اخير در تکت هاي پستي افغاني از زبان فرانسوي استفاده ميشد. در سال ۱۹۲۸، در حکومت حبيب کلکاني، چندين نوع تکت پستي بچاپ رسيد که گفته ميشود از جملۀ بهترين و زيباترين تکت هاي پستي افغانستان بشمار ميرود.

تکت هاي پستي در دوران حکومت نادرشاه با تصاويري از ساختمان هاي دولتي، از جمله عمارت سابق شوراي ملي، قصر سلام خانه، زيارتگاه سخي مزار شريف و غيره ترويج داده شد.

تنوع در چاپ تکت هاي پستي افغاني در زمان حکومت ظاهر شاه بوجود آمد. اولين تکت آنزمان تصويري از شفاخانۀ علي آباد کابل بود که تمام عوايد فروش آن بمرکز مبارزه با مرض سرطان انتقال داده شد.

در سال ۱۹۵۱ تکت هاي پستي افغاني به ارزش پنج پول که تصوير يک طياره بالاي شهر کابل و آثار تاريخي مانند قلعۀ بست، منار جام، مجسمۀ بودا در باميان بود يکي بعد ديگر بچاپ رسيدند.

در اواخر همان سال تکت پستي افغاني دچار بحران گرديد، زيرا مطبعه دولتي افغانستان از چاپ تکت پستي رنگي عاجز ماند و تصميم به آن گرفته شد تا تکت پستي افغاني در خارج از افغانستان و در لندن بچاپ برسد.

در دورۀ رياست جمهوري داود خان تنوع و پيشرفتي در ساحۀ تکت پستي صورت نگرفت. در دورۀ خلقي ها و پرچمي، همه خدمات پستي افغانستان در قيد تبليغات سياسي دولتي (پروپاگند سياسي) قرار گرفت.

بعد از پيروزي حکومت اسلامي در بهار ۱۹۹۲، بخدمات پستي توجه صورت نگرفت. و در مراسلات پوستي محدودي که وجود داشت، از تکت هاي پستي گذشته استفاده ميشد.

بعد از سقوط کابل بدست طالبان، فعاليت هاي ادارۀ پوست به پائين ترين حد خود رسيد. و در سالهاي اخير هم توجهي چنداني به تکت هاي پستي نشده است و فقط چند تکت محدود که يکي از آنان با تصويري از احمدشاه مسعود ببازار عرضه گرديده است.

XS
SM
MD
LG