لینک های دسترسی

Breaking News

کان ويست نيوز مينوسد يکي از اهداف عمدۀ حکومت افغانستان بايد مبارزه عليه تجارت هيروئين باشد


کان ويست نيوز مينوسد يکي از اهداف عمدۀ حکومت افغانستان بايد مبارزه عليه تجارت هيروئين باشد اما بعضي از متخصصين ميگويند مقدار بيشتر کشت کوکنار در حقيقت در زمينهاي حکومتي صورت ميگيرد.

ايوب رفيقي رئيس زمين داران کندهار که يک تشکيل غير حکومتي محليست و به سازمان انکشاف بين المللي کاناد کارهائي انجام داده است ميگويد ۶۰ فيصد خشخاش در زمينهائي کشت ميگردد که در کنترول دولت بوده و توسط مامورين محلي بطورغير قانوني به اجاره داده ميشود.

ايوب رفيقي ميکويد دولت در حال حاضر نقش عمده ايرا در کشت کوکنار بازي مينمايد. قسمت بيشتر زمينهاي زراعتي در جنوب افغانستان توسط سيستهاي آبياري قديمي نهر ها آبياري ميگردند.

او ميگويد زمينهاي دولتي ازينگونه سيستم هاي آبياري بهرمند نيستند و بايد درانها چاه هاي عميق حفر گرديده و توسط واترپمپ آبياري صورت گيرد.

آقاي رفيقي ميگويد اينچنين دهقانها بايد کشت پر منفعتي را بکارند تا بتوانند مصارف شانرا بدست آورند.

خود ايوب رفيقي نيز در ولسوالي پنجوائي يکي از زمين داران بزرگ محسوب ميشود. او ميگويد وقتي براي آبياري زمين از مواد سوخت استفاده گردد به جزکشت کوکنار هيچ نوع حاصل ديگر مصارف را پوره کرده نميتواند.

يک افسر پوليس کانادائي که از يک سال به اينطرف ارتباط کوکناربا طالبان را مورد مطالعه قرار داده است، موجوديت اينچنين زمين هاي زراعتي را تأيد مينمايد.

پال ريچاردس يک متخصص خارجي ميگويد بسياري از شبکه هاي آبياري افغانستان در دوران مقاومت عليه روسها در سالهاي ۱۹۸۰ منهدم گرديده و مقدار زياد زمينهاي زراعتي به دشتهاي خشک مبدل گرديد.

آقاي ريچاردز ميگويد، آنچه را رفيقي ميگويد درست است. اين قسمت عمدۀ بازگردانيدن زمينهاي زراعتي، تقسيم مساويانۀ آن در بين مردم، آبياري، اداره و بذر زمينهاي مذکور، همه مشکلات عظيمي را باعث گرديده است.

رفيقي اتهام وارد مينمايد نتيجۀ نهائي آنست که رهبران محلي از اجاره گرفتن آن زمينها براي کشت کوکنار منفعت خوبي بدست آورده به مقامات دولتي در کندهار و کابل هزارها دالر رشوه ميدهند.

او ميگويد يک ولسوالي در ولايت کندهار در سال گذشته از اجارۀ زمينهاي دولتي حد اقل يک مليون دالر عايد نمود. رفيقي ميگويد همۀ اين معاملات بطور غير قانوني اجرا گرديده و اين پول بين منابع مختلف تقسيم ميشود چونکه مقدار عايدات ازين معاملا خيلي زياد است.

و دستگاه خبررساني رويترز از گرفتاري ۱۸ کارگر ماين پاکي درولسوالي اندر ولايت غزني خبر داده مينويسد ملا صيف الله يک قوماندان طالبان توسط تيلفون بيسيم به دستگاه خبري مذکور گفته است.

در حال حاضر تحقيقات در جريان است و بعد از تحقيقات در مورد اشخاص مذکور تصميم نهائي گرفته خواهد شد.

شهاب حکيمي آمر رئيس مرکز سگهاي تربيه شدۀ ماين يابي گفت تمام کارگران مؤسسات مذکور از ۱۸ سال به اينطرف در افغانستان براي افغانها کار نموده اند و از طالبان تقاضاي رهائي همۀ اشخاص و چهار سگي را که گروگان گرفته اندنموده است.

او گفت تربيۀ سگهاي مذکور کار دشواريست و وقت زيادي را در بر ميگيرد تا اين سگها براي ماين يابي تربيه شود.

افغانستان در صدر کشورهائي قرار دارد که دران ماينهاي منفجر ناشده به تعداد زياد هنوز هم باقي مانده است.

بسياري اين ماينها از دروان برخوردهاي داخلي و ده سال استيلاي شوروي دران کشور جاي گذاري شده است.

آقاي حکيمي گفت ملا عمر رهبر طالبان به کارگران ماين پاکي پناه داده است و اميدوارم اين فيصلۀ او هنوز هم عملي گردد.

بعضي از طالبان اخطار داده اند اگر آنها در يابند که اين کارمندان به قواي خارجي خدمت مينمايند آنهارا خواهند کشت.

در گذشته طالبان بعضي ازکارگران ماين پاکي را به اين اتهام بقتل رسانيده اند.

XS
SM
MD
LG