لینک های دسترسی

اظهارات انتقادي راجع به چريک هاي طالبان از جانب سفير ايالات متحده


آقاي ويليام سفير کبيرايالات متحده در افغانستان گفت طالبان فعالانه اهالي ملکي افغانرا در حملات شان دخيل ميسازند و حتي بطور نادرست ادعاي تلفات اهالي ملکي را مي کنند.

سفير کبير وود همچنان به صداي امريکا گفت که قواي ايالات متحده از مرگ اهالي ملکي افغانستان مضطرب و اندوهگين شده اند.

او ميگويد ايالات متحده بري اجتناب و جلوگيري از اين امر از نزديک با حکومت افغانستان همکاري ميکند.

آقاي حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان ناتو و قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده را به کشتن بيباکانه ۹۰ تن ازاهالي ملکي افغان در عمليات نظامي اخير شان عليه طالبان متهم ساخته است.

و در ارتباط به قدرت ونيروي طالبان ، سفير کبير وود ميگويد هر روزيکه مي گذرد طالبان ضعيفترشده ميروند.

او ميگويد ايالات متحده پروگرام بزرگي براي کمک به حکومت افغانستان و اردوي آن کشور دارد تا خود را نگهداشته و از خود در برابر شورشيان دفاع کنند.

او همچنان ميگويد اطمينان دارد که پليس افغان و عساکر اردوي آنکشور با تزئيد منابع و همکاري با قواي ايالات متحده بهبودي خواهند يافت.

XS
SM
MD
LG