لینک های دسترسی

مصاحبه با ويليام وُد، سفير ايالات متحده در افغانستان


سوال: آيا فکر ميکنيد طالبان يک تهديد جدي بر افغانستان هستند؟

پاسخ: طالبان براي مدتي برامنيت افغانستان تهديدي بوده اند ولي اين تهديد هر روز ضعيفتر شده ميرود و فکر ميکنم بخش اعظم آن مربوط به آنست که اين در طويل المدت چگونه تعبير ميشود. تا زمانيکه طالبان به دوام شان از خارج اين کشور ادامه بدهند و تا زمانيکه تا حدودي همکاري قاچاق بران مواد مخدر ، جنايتکاران و جوامع فاسد داخل افغانستان را داشته باشند، همچنان يک تهديد باقي خواهند ماند.

ولي گفته ميتوانم که اگر طالبان يگانه تهديدي مي بودند که افغانستان با آن مواجه است، عقيده دارم که ما ميتوانستيم هم اکنون افغانستان را پيروز بسازيم.

سوال: چه تدابيري براي اجتناب از تلفات بيشتر ملکي ها اتخاذ شده است؟

پاسخ: البته ائتلاف ازهمان آغازاز تلفات ملکي ها نگراني داشته است. من از عملياتي اطلاع دارم که بدليل امکان تلفات ملکي ها فسخ شده است. البته زمانيکه قواي ائتلاف مورد حمله قرار ميگيرند، ما انتخاب فسخ عمليات را نداريم. رئيس جمهور کرزي رئيس جمهور تمام افغانستان است و البته از تلفات ملکي ها اندوهگين خواهد بود و ما هم متاثريم. ما نيز اندوهگين هستيم طوريکه او از تلفات بين جوانانيکه در افغانستان رخ ميدهد ، از رنج و خطري که موجود است و از دشواري هاي که براي حفاظت مردم افغانستان موجود است غمگين است.

طوريکه اظهارات وزير دفاع تذکر ميدهد ما به همکاري نزديک خود با حکومت افغانستان براي احتراز از تلفات ملکي ها مثل هميشه ادامه ميدهيم. ولي مهم است که ما آناني را مسؤل بدانيم که بايد مسؤل شناخته شوند ، يعني طالبان. طالبان فعالانه در جستجوي دخالت ملکي ها در عمليات شان هستند.

آنها ملکي ها را هدف ميگيرند آنها مرتکب اعمال دهشت افگني ميشوند که ملکي ها را مي کشد. اگر براي مقاصد شان لازمي به پندارند آنها ادعاهاي وارد شدن تلفات بر ملکي ها را جعل ميکنند. طالبان در صدد تفرقه انداختن بين ائتلاف هستند و درپي تفرقه انداختن بين حکومت و ائتلاف از طريق استفاده از اين تاکتيک هستند. مهم است که ما متحد باشيم که نه تنها طالبان را شکست بدهيم بلکه اين تاکتيک غير انساني را شکست بدهيم.

سوال: هفتۀ گذشته سي و پنج پوليس در بم گذاري بر مقر پوليس کابل کشته شدند. در چند روز گذشته پسر رئيس پوليس ولسوالي سنيگن در ولايت هلمند بدست شورشيان کشته شد. جامعۀ بين المللي براي بلند بردن ظرفيت قواي امنيتي افغانستان چه اقدامي مي کند؟

پاسخ: ما احتملاً بهترين پروگرام را در تاريخ جهان براي کمک به اردو و پوليس افغانستان داريم تا ظرفيتهاي آنها را انکشاف دهيم که جنگ خود را خود شان پيش ببرند. هم اکنون ما و اردوي افغانستان پهلو به پهلو مي جنگيم. ما با پوليس ملي افغانستان همکاري نزديک داريم. ما اين همکاري ها را درماه هاي آينده افزايش خواهيم داد.

جامعۀ بين المللي با تصميم به افزايش منابع، افزايش سطح تربيه، افزايش تعداد مربيوني که به اينجا اعزام شده اند، به اين نيازمندي جواب داد. ما خوشبين هستيم که اردوي افغانستان و پوليس ملي افغانستان به سرعت فوق العادۀ بهبود بخشيدن به ظرفيت شان که در دو سال گذشته نشان داده اند ادامه خواهند داد.

XS
SM
MD
LG