لینک های دسترسی

Breaking News

امروز چهار جولاي، در ايالات متحده روزاستقلال است.


در اين روز در ۱۷۷۶ ، ۵۶ نماينده از ۱۳ مستعمره برتانوي امريکاي شمالي، اعلام داشتند که بنابر صلاحيت داده شده به ايشان ازجانب مردم ، آنها يک ملت و دولت جديدي را تاسيس مي کنند.

معهذا شش سال ديگر جنگ در برابر بريتانيا ، نيرومندتين نيروي نظامي آن زمان، بخرچ رفت تا اينکه استقلال امريکا بدست آمد.

در ۱۷۸۲، امريکا به هيچ وجه متحد نبود، بلکه يک کانفدريشن ضعيف و داراي يک حکومت مرکزي ضعيف بود، و قدرت واقعي در نزد حکومت هاي سيزده گانه بود.

اما آن دولت ها در اجراي مناسک مذهبي، نظريات سياسي و علايق اقتصادي خود شان از همديگر بسيارمتباين بودند.

دولت هاي آن وقت تعرفه هاي گمرکي و سد و مانع سرحدي را عليه همديگر وضع واحداث مي کردند.

پول رايج شان از حد زياد بود و ماليات سنگين و فلج کننده را وضع و تحميل مي کردند. هرج و مرج و آشفتگي اقتصادي به تشنجات داخلي منتج ميشد، منازعات مرزي بين دولت ها عرض وجود مي کرد.

حکومت ملي فاقد نيروي هاي نظامي بود تا به اين تهديدات امنيتي رسيدگي کند. امريکائي ها در پي يافتن راه براي معامله و رسيدگي به اين معضلات افتادند.

پاسخ بدان، تدوين يک قانون اساسي جديد بود که تشکيل يک حکومت ملي کافي قوي را براي رسيدگي به ضروريات و نيازمندي هاي اين کشور اجازه بدهد و همزمان بدان يک تعداد قدرت وصلاحيت ها را براي دولت ها تخصيص بدهد.

اما امريکائي ها در مورد اينکه حکومت جديد شان بايد چه نوع شکل داشته باشد، اختلاف نظرداشتند. دولت هاي کوچک خواهان نمايندگان برابر با دولت هاي بزرگ بودند.

بسياري از شهروندان بيم داشتند هرگاه يک حکومت ملي قوي تشکيل گردد آزادي هاي فردي را سرکوب خواهد کرد.

اين مسايل تنها بعد از سالها مباحثه و مصالحه حل شد. قانون اساسي جديد در ۱۷۸۷ و تنها بعد از آن تصويب و توشيح شد که ضمايمي در آن علاوه گرديد که حقوق و آزادي هاي اساسي بشمول آزادي ديني، آزادي کلام ، مطبوعات، حق محاکمه ذريعه هيات منصفه و ساير تحفظات حقوقي بمقابل سو استفاد و زياده روي حکومت در برابر اتباع بدان علاوه گرديد.

پتريک هنري ، يک رهبر مبارزه امريکا براي استقلال گفت: "قانون اساسي يک وسيله و ابزار براي مقيد ساختن مردم نيست، بلکه وسيله دست داشته مردم براي مقيد ساختن حکومت است تا نشود حيات ما را تحت سلطه خود قراربدهد."

با گذشت زياده از دو صد سال ازهنگام تصويب آن، قانون اساسي ايالات متحده، منحيث ضمانت آزادي هر فرد امريکائي باقي مانده است.

XS
SM
MD
LG