لینک های دسترسی

کنفرانس بين المللي حاکميت قانون در افغانستان تحت الشعاع نگراني در مورد تلفات ملکي ها در افغانستان قرار داشت


کنفرانس بين المللي حاکميت قانون در افغانستان با تعهد سه صد و شصت مليون دالر براي تقويۀ نظام حقوقي وعدلي افغانستان پايان گرفت ولي عمدتاً تحت الشعاع نگراني هاي در مورد تلفات ملکي ها در افغانستان قرار داشت.

ياپ دي هوپ سخيفر منشي عمومي پيمان ناتو گفت اين اتحاديه هر آنچه در توان دارد بخرج خواهد داد تا از تلفات ملکي ها جلو گيري شود و افزود کشته شدن بيگناهان تحت تحقيق گرفته خواهد شد.

اما وي تاکيد کرد که طالبان و ساير افراطيون داراي اخلاق کاملاً متفاوت نسبت به عساکر ائتلاف هستند و قصداً باعث تلفات ملکي ها ميشوند.

اين مساله يک موضوع حساس در ماموريت نظامي بين المللي در افغانستان است. مامورين افغانستان گفتند در چند روز گذشته چهل و پنج ملکي در بمباري هاي هوائي ناتو و قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده در ولايت هلمند کشته شده اند.

بن کي مون منشي عمومي پيمان ناتو گفت از تلفات ملکي ها متاثر و نا راحت است و از قواي بين المللي و افغان خواست که که دقيقاً مطابق به قانون بين المللي بشري عمل کنند « اين شورشيان و طالبان و دهشت افگنان سعي دارند پشت سر مردم قرار گيرند، و بعضي اوقات درجريان عمليات نظامي بسيار دشوار خواهد بود ولي هر قدر مشکل باشد از تلفات ملکي ها بايد جلو گيري شود. »

حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان براين امر تاکيد مجدد نمود و گفت « کوشش هاي از همه جوانب براي کاهش هر بيشتر تلفات به عمل مي آيد اکنون تلفاتي به قواي ناتو در افغانستان نيز وارد ميشود بعضي اوقات اقدام اشتباهي باعث چنين تلفاتي ميشود.

ما براي امحاي دهشت افگني در افغانستان کار ميکنيم که براي کشتن مردم افغانستان فعاليت دارد » درکنفرانس روم مامورين و متخصصين حقوقي و عدلي روي طرق بهبود بخشيدن به نظام عدلي در افغانستان که در اثر سالها خشونت و جنگ تخريب گرديده مطالعه کردند.

رئيس جمهور افغانستان به اين کنفرانس گفت ارجحيت هاي عاجل شامل کم بودن معاشات ، زير بناي ضعيف عدلي و تربيۀ افراد مسلکي است.

از کمک هاي جديد براي تربيۀ قضات، باز سازي محابس وساير زير بنا ها استفاده خواهد شد. مامورين وزارت خارجۀ ايتاليه گفتند تکميل بعضي از اين پروژه ها چهار سال را در بر خواهد گرفت.

ماسيمو دي اليما وزير خارجۀ ايتاليه و يکي از روساي کنفرانس گفت « مؤفقيت اين کنفرانس با تعهد تقريباً سه صد و شصت مليون دالر از کشور هاي کمک کننده و سازمانهاي بين المللي براي سيستم عدلي و حاکميت قانون در افغانستان تائيد گرديد.

ايتاليه که در قواي ائتلاف در افغانستان دو هزار عسکر دارد رهبري کوشش ها براي باز سازي نظام عدلي افغانستان را نيز بدوش گرفته است.

XS
SM
MD
LG