لینک های دسترسی

Breaking News

بتاريخ ۲۵ ام جون ۱۹۵۰ قواي مسلح از جانب کورياي شمالي کمونيست کورياي جنوبي را در هم کوبيده و جنگ کوريا را بر انگيخت


ايالات متحده امريکا در تحت حمايت ملل متحد بلادرنگ براي دفاع کورياي جنوبي شتافت و در يک جنگ خونين و سخت براي سه سال آينده در گير شد.

کورياي که قبلاْ يک کشور تحت سلطۀ بود بعد از جنگ دوم جهاني به دو منطقۀ تحت اشغال در آمد.

ايالات متحده تسليمي قواي جاپاني را در جنوب کوريا قبول کرد و همينطور شوروي ها تسليمي جاپاني ها را در کورياي شمال پذيرفت.

مانن جرمني اين تقسيم موقت دو کوريا شکل دايمي را بخود گرفت طوريکه روسها ايجاد يک کورياي شمالي کمونيستي را مساعدت بخشيد و امريکا منبع اصلي کمک هاي نظامي و مالي به کورياي جنوبي شد.

بتاريخ ۲۵ ام جون ۱۹۵۰ قواي کورياي شمالي با يورش شان به جنوب اردوي کورياي جنوبي را به حيرت افگند و بطوري سريع بسوي سيول پايتخت آنکشور شتافتند.

ايالات متحده امريکا تلاش نمود تا يک فيصله نامه شوراي امنيت را براي استفاده از قوه براي برون راندن نيرو ها ي کورياي شمالي از جنوب بدست آورد.

در حاليکه روسيه در آنزمان شوراي امنيت را تحريم نموده بود در جلسات شوراي امنيت حضور نداشت که اين فيصله نامه را ويتو نمايد و باينصورت فيصله نامه به تصويب رسيد.

بعد از آنکه ايالات متحده امريکا داخل جنگ شد و تا داخل قلمرو کورياي شمالي پيشرفت نمود چين کمونيست نيز در اواخر ۱۹۵۰به طرفداري از کورياي شمالي داخل جنگ شد طوريکه اين جنگ به بن بست خونين مبدل شد.

در سال ۱۹۵۳ ايالات متحده امريکا و کورياي شمالي روي يک قرار داد آتش باس موافقه نمودند که به اين جنگ خاتمه بخشيد.

اين توافقنامه آتش بس همچنان به تقسيم دايمي دو کوريا منجر گرديد که مرز تقسيم دو کشور همان خط فرضي بين دو کوريا قبول شد که قبل از آغاز اين جنگ دو کشور را جدا نموده بود.

XS
SM
MD
LG