لینک های دسترسی

Breaking News

School and Fearدرس و ترس.


در گذارش منتشره روزنامه «نيويارک تايمز شماره ۱۰ جولائي در صفحه اول خود تصوير بزرگ از يک ليسه دختران ولايت لوگر را نشر و در زير آن با خط درست نگاشته است: "در حاليکه جنگ وارد صنوف درسي ميگردد ترس افغانها را قايم گرفته است.»

خبرنگار روزنامه نيويارک تايمز از «قلعه سيدان» ولايت لوگر گذارش ميدهد که در حاليکه استادان غايب بودند به ده محصل ليسه دختران اجازه دادند پيش از وقت معين مکتب را ترک داده و به خانه هايشان بروند.

خبرنگار نيويارک تايمز بعد ميگويد: «اين ده دختران مکتب ، که بروي جاده خاکي و پر کثافت دست بدست هم داده روانه کاشانه هايشان بودند ، آماج و هدف سهل و ساده افراد مسلح قرار گرفتند.

رونامه بعد در شرح اين حمله ميگويد: رگبار ماشيندار پرده سکون و آرامش را به يکبارگي دريد. يک دختر ۱۳ ساله ، که شکريه نام داشت در ناحيه بازو و پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفت و بعد تلو تلو خوران بداخل مزرعه گندم رسيده برنگ نصواري روشن شتافت تا از انظار ناپديد گرديد.

زرمينه خواهر ۱۲ ساله او هراسان خود را به کنار خواهرش رساند تا نفس هاي آن خواهر عزازش را ، که هريک در آن فرصت برايش بهاه بي حد و حص داشت بشنود و سعي کند او را سر پايش استاده کند.

اما شکريه که وزن زيادتر از زرمينه داشت نتوانست از جايبش برخيزد و در اين هنگام دو تن مسلح ،که سوار بر يک موتر سابکل بودند بسرعت خود را به آن دو کودک رسانيدند.

زرمينه سراسيه به دوش پرداخت و از محل فرار کرد در حاليکه دو مرد مسلح قربانيان شانرا با توجه ببيشتر از پيش هدف گيري کردند و با شليک گلوله ها بر معده و قلب اش شکريه را کشتند و بعد که شايد متوجه ديوانگي و عمل شنيع خود شده بودند، موتر سايکل خود را ترک گفتند و با ترس و رعب زياد به سوي کشتزار گندم دويدند و سر هاي شان را که يکي کلاي خود پوشييده و آن ديگر يک دستمال بسرداشت در بين گندم ها گم کردند.

در آن روز وحشتناک که ۶ جون امسال بود ۶ دختر شاگرد مورد گلوله باري قرار گرفتند و دوي شان جان سپردند.

درب مکتب قلعه سيدان ، که يکي از بهترين مکاتب در مره بهترين مکاتب ديگر ولايت مرکزي لوگر پنداسته ميشد فقط درهمين هفته قبل دوباره بروي شاگران اش باز شد، و اما با وجود محافظين مجهز با کلاشنيکوف ها ، تنها يک ربع از جمعا ً ۱٫۶۰۰ شاگر آن ليسه جرئت کرده اند به مکتب برگردند.

روزنامه نيويارک تايمز در گذارش در صفحه اول روزنامه معتبرخود به مردمان امريکا ميگويد: « تير اندازي ، سربريدن ها و به آتش کشيدن ها و بم گذاري ها اينها همه ابزار ارعاب و ترعيب خرد سالان و و الدينشان و مردم افغانستان است که طالبان و سايرين از آن براي مسدود کردن صدها مکتب درسي عامه بکار مي بندند.

غايه و مراد ازاين حملات، در نزد شان ، جنگ بمقابل حکومت افغانستان است. روزنامه نيويارک تايمز بعد ميگويد: «پدران و مادران اين کودکان لگيچ و بلاتکليف باقي مانده اند."

روزنامه ميگويد يکي از اين پدران بنام سيد رسول ميگويد: «هرطوري است اطفالم زنده باقي بمانند، هرچند اگر اين امر به هزينه آن باشد که کاملاً بيسوادباقي بمانند!»

نيويارک تايمز بعد مي گويد : «بدون ترديد افغانستان يک مقدار پيشرفت کرده اما هر بار سير پيشرفت اسپ آن با جهش و عقب گشت هاي شديد بر واقعيت درشت، به عقب برگشته است. » خبرنگار روزنامه نيويارک تايمز بعد درباره معارف ، که به گفته اش بنابر نا هنجاري هاي بيش از ۳۰ سال اخير تقريباً دوباره از صفر شروع شده ميگويد: وزارت معارف افغانستان مدعي داست که که ۶٫۲ ميليون کودک افغان ، چه دختر و چه پسر شامل مکاتب شده اند.

هرچند مشکل است صحت اين احصائيه را کاملاً پذيرفت ، مسلم آن است که تعداد محصلين و محصلات افغان بيشتر از هر وقت ديگر شده است ، که يک ثلث آنرا دختران ، که خود مايه حيرت زياد است ، تشکيل ميدهند.

درفرهنگ و کلتور عنعنوي افغانها به آموزش دختران چندان رجحان زياد داده نشده است، چه رسد به دوره طالبان که زنان و دختران بکلي از رفتن به مکتب ممنوع شده بودند.

روزنامه بعد در زمينه معارف ميگويد که با موجوديت تعداد کثير شاگردان ، کمبود تسهيلات تدريسي براي شاگردان زياد محسوس است و اکثر اين شاگردان در زير درختان و يا در زير خيمه ها و يا در زير آفتاب سوزان آنهم با لوازم کم درسي سعي مي کنند دروس را تعقيب کنند.

روزنامه نيويارک تايمز بعد به خوانندگان امريکائي خود شرح ميدهد چگونه «تنها ۲۰ درصد معلمان افغان قابليت اقل را براي تدريس دارند و چگونه مضامين تدريبسي شان کهنه و به اصطلاح بدردنخور شده است و تا کدام سرحد ضروت اشد محسوس است تا از ميليون ها کتابيکه در جو امع پيشرفته ، همه روزه و هر هفته و هرماه نشر مي شود، تعدادي از آن ها براي استفاده مردم افغان بزبان هاي شان ترجمه و چاپ گردد.»

و بعد روزنامه نيوزيارک تايمز خواننده را متوجه ميسازد که چه گونه در ولايات جنوبي افغانستان که درآن طالبان با خشونت و شدت عمل شديد عليه قواي امرکيائي و ناتو مي جنگند، معارف عملاً در ساحات وسيع جاه ها و اماکني که مو رد جنگ و نزاع است بکلي متوقف شده است.

روزنامه از قول وزارت معارف افغانستان ميگويد: «که از ماه آگست سال قبل تا کنون ۴۴۴ بار بر مکاتب حمله بعمل آمده است. بعضي از اين حملات صرف بشکل سرقت بوده است. برخي ديگر به ذريعه به آتش کشيدن خيمه هاتي درسي محصلين بوده است. و تعداد ديگر بشکل حمله و قتل هاي وقتل هاي وحشيانه وبدور از کرامت بشري افغانها در هواي روشن بوده است.

XS
SM
MD
LG