لینک های دسترسی

Breaking News

گزارش برتانيه حاکيست که قلت عساکر ناتو به ماموريت در افغانستان صدمه ميزند


يک گزارش پارلمان برتانيه هشدار ميدهد که ماموريت ناتو در افغانستان متضرر ميگردد زيرا کشورهاي عضو عساکر کافي فراهم نميکنند.

اعضاي کميتۀ دفاعي مجلس عوام پارلمان برتانيه ميگويند ثبات بخشيدن به افغانستان مستلزم تعداد بمراتب بيشتر از ۳۷ هزار عسکر و همچنان کمک مالي بيشتر ميباشد.

اعضاي پارلمان ميگويند بي ميلي بعضي از اعضاي ناتو در فراهم کردن عساکر به اعتبار ناتو صدمه ميزند.

گزارش حاکيست که شورشيان طالب تهديد استراتژيک را به افغانستان متوجه نميسازند ولي چنين بنظر ميرسد که خشونت و زرع کوکنار افزايش يافته است.

اين کميته ميگويد که در مورد شک و ترديد بارابطه به نقش ناتو در امحاي کوکنار نگراني دارد.

اين کميته سفارش ميکند که تعليمات قواي امنيتي افغانستان بهبود يابد و اطلاعات در مورد پيروزي در امحاي کوکنار بمردم افغانستان بهتر انتشار يابد.

XS
SM
MD
LG