لینک های دسترسی

Breaking News

حق و حقوق زنان مسلمان در قرآن و حاديث چه است: پروگرام آموزشي براي زنان مسلمان در امريکا


يک گروه زنان مسلمان از سرتاسر جهان در يک پروگرام در باره زعامت و رهبري که به سرپرستي کانگرس ايالات متحده و يونيورستي جارج واشنگتن روي دست گرفته شده است، اشتراک ميکنند.

اين پروگرام براي تعليم و تدريس اشتراک کنندگان در مورد موضوعات قانوني و تاکتيک هاي حل منازعات است که بزنان مسلمان توانمندي آنرا ميدهد که تغييرات صلح آميزي را در جوامع شان بميان آورند.

محمد الشناوي همکار صْداي امريکا گزارش ميدهد که در گشايش اين پروگرام، ۲۵ زن مسلمان از کشور هاي مختلف به سخن وراني گوش دادند در مورد اينکه چگونه شريعت اسلامي، اصول و قواعد را براي موضوعات چون آزادي بيان، آزادي معاشرت و حق داشتن ملکيت بدون توجه به جنسيت، مهيا ميسازد.

سيد حسين نصر که دانشور شعير اسلامي در يونيورستي جورج واشنگتن ميباشد، خطاب به حضار گفت که تخطي از حقوق زنان در بسياري از کشور هاي مسلمان را نبايد به شريعت اسلامي نسبت داد، بلکه بايد آنرا مربوط به دول غير ديموکراتيک خواند.

ولي وي همچنان گفت که به يک مفکورۀ جديد براي نقش زنان در کشور هاي اسلامي، ضرورت است.

او گفت، «به آنچه ما احتياج داريم جنبش زنان مسلمان است، نه جنبش افراطي زنان، تا در قدم اول و در نهايت واضح گردد که حق و حقوق زنان مسلمان در قرآن و حاديث چه است، و ثانياً اينکه اسلام وظايف زنان را چگونه ميبيند. لازم نيست که آنان بشکل زنان غربي عمل نمايند. هيچ کسي نمي گويد که زنان امريکايي از اينکه زنان مافوق بوده، و ده کار را در عين زمان انجام دهند، بسيار خرسند اند.»

آقاي نصر ميگويد زمانيکه زنان ايران مجبور به برداشتن چادر هاي خود گرديدند، منجر به عکس العملي شديدي شد که ده ها سال بعد از آن زنان را مجبور به چادر پوشيدن نمودند.

آقاي نصر در ادامه سخنانش از جهان غرب تقاضا نمود تا اين اشتباه را با طرح نمودن جدي طرز لباس پوشيدن زنان مسلمان، دوباره تکرار ننمايند.

عزيزه ال عبري که پروفيسور حقوق در يونيورستي ريچموند و موسس و رئيس انجمن زنان مسلمان وکيل و مدافعين حقوق بشر ميگويد که پروگرام زعامت و رهبري غرض تعليم و تربيۀ زنان مسلمان در مورد مسايل قانوني و موضوعات مربوط به آن ايجاد گرديده است.

خانم ال عبري ميگويد، « ما به آنان نه تنها شريعت و قواعد اسلامي را که بعضي از آنان به آنصورتيکه لازمي است بدانند و نميدانند، تدريس مينمايم بلکه به آنان طرق و شيوه هاي رهبري را که آنان را براي برگشت به جوامع شان و آميزش مثبت براي تغير آماده خواهد ساخت، تدريس مينمائيم.»

پروگرام تعليماتي روي فقه سنتي اسلامي و اينکه چگونه زنان مسلمان در سراسر جهان با موضوعاتي چون خشونتهاي خانوادگي و ديگر خشونت ها عليۀ زنان روبرو گردند، متمرکز ميباشد.

ناديه محمد که نسل دوم مسلمانان امريکايي است و در اين پروگرام اشتراک ورزيده است در مورد ميگويد، «بنظر من اين بسيار اهميت دارد، مخصوصاً در اين عصر و زمان که شما بيشتر اخبار مربوط به تخطي از حقوق بشر در کشور هاي اسلامي ، و تخطي از حقوق بشر را در اين کشور ميشنويد، تا قادر باشيد آنرا از ديدگاه اسلامي و اينکه شريعت اسلام در اين رابطه چه ميباشد، درک نمايد.»

يکي از اشتراک کننده گان نيز هدف مشابهي دارد. انيسه هانوڤ که از نسل دوم مهاجرين مسلمان از کشور بلجيم ميباشد، آرزومند است تا پروگرام زعامت و رهبري وي را براي تشخيص مقايسوي جنبۀ مفکوري اسلام در رابطه به حقوق بشر، آماده سازد.

انيسه ميگويد، «من بيشتر ضرورت دارم تا حقوق بشر را با آنچه که من از دانش خود آموخته و درک نموده ام، مقليسه نمايم، زيرا من در رشتۀ حقوق سياسي درجۀ ماستري دارم ولي در پهلوي آن من خواهان بيشتر دانستن طرق بکار برد اين دانش در مباحثات و مذاکرات ميباشم.»

مسئولين اين پروگرام اميدوار اند تا اين زنان مسلمان در نهايت قادر گردند تا سخنرانان ماهري گرديده و در چار چوکات کلچر و فرهنگ خودشان و قوانين اساسي کشور هاي شان از حقوق زنان دفاع نمايند.

XS
SM
MD
LG