لینک های دسترسی

Breaking News

مفتشين ذروي به ايران ميروند.


وزارت خارجۀ ايران ميگويد يک هيئت مفتشين ادارۀ ذروي ملل متحد امروز بمنظور ديدن دستگاۀ آب ثقيل به آن کشور مواصلت ميکند.

محمد علي حسيني، سخنگوي وزارت خارجۀ ايران ميگويد اين مامورين ادارۀ بين المللي انرژي ذروي از تاسيسات اراک ديدن ميکنند که بعد از تکميل پلوتونيم توليد خواهد نمود.

او همچنان گفت که يک هيئت ديگر ادارۀ بين المللي انرژي ذروي بتاريخ ششم آگست از ايران ديدن خواهد کرد تا يک چهارچوب را براي تفتيش تاسيسات غني سازي يورانيم نتانز ترتيب کنند.

ايران منحيث بخشي از يک معامله جهت حل سؤالات در مورد فعاليت هاي ذروي اش موافقه کرده تا باين مفتشين اجازه بدهد.

از پلوتونيم و يورانيم فوق العاده غني شده ميتوان در توليد اسلحه استفاده کرد. شوراي امنيت ملل متحد بخاطر امتناع ايران از متوقف ساختن غني سازي يورانيم، دو دسته تعزيرات را بران کشور وضع نموده است.

XS
SM
MD
LG